Garward uniwersitetiniň Akademiýasynyň talyp haky maksatnamasy 2021

Möhleti
01.10.2021
Dereje
Arza göýbermek

Garward uniwersiteti dünýäniň dürli künjeklerinden doktorlyk we PhD talyplary üçin doly maliýeleşdirilýän talyp haky maksatnamasyny hödürleýär. Garward uniwersiteti gözleg teklipleri bilen alymlara kömek etmek we öz ugurlarynda tehniki başarnyklary ele almak isleýär.

Her ýyl saýlaw komiteti maksatnama gatnaşmak üçin alty dalaşgärleri saýlaýar. Bu maksatnama hukuk we jemgyýetçilik ylymlarynyň alymlary üçin açykdyr. Daşary ýurt dilini, taryhyny ýa-da medeniýetini bilýän dalaşgärlere artykmaçlyk berilýär. Dalaşgär, laýyklyk ölçeglerine laýyk bolmakdan başga-da, karýera gönükdirilen bolmaly.

Kriteriýalar:

 • Maksatnama dünýäniň dürli künjeklerinden gelen dalaşgärler gatnaşyp bilerler.
 • Ýakynda doktorlyk derejesini alan bolmaly.
 • Diňe hukuk we jemgyýetçilik ylymlarynyň alymlary kabul edilýär.
 • Dalaşgärler resminama tabşyrylanda dissertasiýa ýazmak tapgyrynda bolmaly.
 • 2018-nji ýylyň 30-njy sentýabryndan soň PhD derejesini alan dalaşgärler gatnaşyp bilerler.
 • Dalaşgär ýaňy-ýakynda PhD-de okan bolsa, 2021-nji ýylyň oktýabr aýyndan başlap üç ýylyň içinde almaly.

Artykmaçlyklary:

 • Maksatnama gatnaşýan wagtyňyz iki ýyl ýaşamak.
 • Doktorlyk derejäňizi tamamlamak üçin 35,000 ABŞ dollary mukdarynda talyp haky.
 • 70,000 ABŞ dollary mukdarynda ýyllyk stipendiýa.
 • Lukmançylyk ätiýaçlandyryşy.
 • Konferensiýalara gatnaşsaňyz maliýe çykdajylar ödener.
 • Gözlegde kömek.
 • Gözleg syýahatyna töleg stipendiýadan alnar.
 • Maliýe gözlegleri üçin rugsat.
 • Alymlar mugallymçylyk edip bilerler, ýöne bu maksatnama üçin zerur däl.

Gerekli resminamalar:

– Tabşyryş haty (akademiki sebitinden, ýurdy, hünärmenliginden we teklip edilýän gözleg mowzugyndan ybarat bolmaly) PDF görnüşinde ýüklenmeli.

– CV.

– Ylym kandidatynyň diplomyndan ýazgylar.

– Gözleg teklibi (2500 sözden köp bolmaly däl).

– Gözleg usulyýeti we maksatlary.

– Üç sany teklip haty.

– Gerekli resminamalar pdf görnüşinde tabşyrylmaly.

Onlaýn arza: https://harvardacademystudies.communityforce.com/Funds/FundDetails.aspx?306D773059326330666D64494233667746597644384F4F337443566B62554571596A364D6866715066445758444A4154624556357A764A3464714E6C3758726F

Tabşyryş möhleti: 2021-nji ýylyň oktýabr aýynyň 1-i.

Has giňişleýin maglumat üçin: https://academy.wcfia.harvard.edu/programs/academy_scholar