Günorta Koreýada okamak üçin talyp haky (Magistr derejesi we PhD)

English
Möhleti
15.10.2021
Dereje
Doktor
Arza göýbermek

Günorta Koreýanyň meşhur gözleg instituty bolan Gwangju Institute of Science and Technology magistr we PhD derejeleri üçin talyp hakyny hödürleýär. Talyp haky okuw töleglerinden, gözleg çykdajylaryndan, saglyk ätiýaçlandyryşynyň bir böleginden, bir taraplaýyn ýol töleginden ybarat bolýandyr. Şeýle hem talyplar aýlyk kömek puluny alarlar: magistrler – aýda 140,000 won, PhD – aýda 295,000 won. Açyk ugurlar: himiýa, fizika, elektrotehnika, informatika, biomedikal ylymlar, inženerlik, emeli intellekt.

Saýlaw komiteti mugallymlardan ybarat. Maksatnamalary adatça azyndan dört okyjy görýär. Giriş kararlary tabşyrylanlaryň hemmesine baha bermek esasynda kabul edilýär.

Ýokary akademiki görkezijiler we synag ballary girişi kepillendirmeýär. Ykdysady, durmuş ýa-da bilim päsgelçiliklerini ýeňip geçmek ýaly möhüm üstünlikleriň beýleki görnüşleri hem möhüm hasaplanýar.

Gerekli resminamalar:

Arzany onlaýn tabşyryp bilersiňiz: https://service.gist.ac.kr/admission/graduate/foreigner

Bilim we akademiki ýetişgenlik barada maglumatlar:

Ähli bakalawr we magistr derejeleri üçin;

 • Diňe asyl nusgalary ýa-da kepillendiriş edarasy tarapyndan tassyklanan nusgalar kabul edilýär.

Iki sany hödürleýiş haty.

Diňe bu format iki hödürleýiş haty üçin kabul ediler. https://www.gist.ac.kr/download/?file_id=pz9p8ec4v0cz82e7j5bbhmgnshr0i

Ph. D. arza tabşyrýan GIST uçurymlary hödürleýiş hatynyň ýerine «Confirmation Certificate for Ph. D. Applicant» tabşyryp bilerler https://www.gist.ac.kr/download/?file_id=if1e1laj33kugenzi9dt8fc7l3fv6g

Iňlis dilini bilýändiginiň subutnamasy:

 • Kanagatlandyrýan ballar: 80 (TOEFL iBT), 6.5 (Akademiki IELTS), 750 (TOEIC), 600 (TEPS), 327 (T TEZE TEPS).
 • Diňe asyl nusgalary kabul edilýär.
 • ETS üçin kod 0144.
 • Pasportyň göçürmesi.
 • Hasaba alyş töleginden boşamak üçin hödürleýiş haty.
 • Hasaba alyş töleglerinden boşamak üçin hödürleýiş haty soňky institutyň başlygy tarapyndan bellenen görnüşde möhürlenen konwertde tabşyrylmalydyr https://www.gist.ac.kr/download/?file_id=nrj57pub7j1qag53ckj06vwb1g4eln
 • Institut tarapyndan berlen iňlis dili bilimi barada şahadatnama. Iňlis diliniň okuw dili bolandygyny tassyklaýan şahadatnama kabul edilýär.
 • GIST poçta iberip bolmaýan ýurtlarda ýaşaýan talyplara resminamalary EMAIL tarapyndan ibermäge rugsat berýär.
 • Şeýle-de bolsa, poçta üsti bilen iberip boljak ýurtlardan ýüz tutanlar resminamalary poçta bilen ibermeli (Post, DHL, FedEx we ş.m.).
 • Salgy: Section of Graduate Admissions, Unit 323, GIST College A GIST 123 Cheomdangwagi-ro, Bukgu, Gwangju, 61005 Republic of Korea.
 • Email: admis@gist.ac.kr
 • Telefon: +82-62-715-3951.

Ugurlaryň sanawy: https://www.gist.ac.kr/iadm/html/sub03/0301.html

Tabşyryş möhleti: 2021-nji ýylyň oktýabr aýynyň 15-i

Arza tabşyryş gollanmasy: https://service.gist.ac.kr/applicationGuide/Int’l_Application_Guidelines.pdf

Has giňişleýin maglumat üçin: https://www.gist.ac.kr/iadm/html/sub04/0401.html