Internet marketing boýunça mugt onlaýn kursy

33
thumbnail

Birnäçe mesele ýüze çykýar:

  1. Kompaniýanyň ýolbaşçysy özi üçin täze we düýbünden düşnüksiz bir ýerde nädip ýitip bilmez, laýyk hünärmenleri nädip tapmaly we işleriniň laýyklygyna nädip baha bermeli?
  2. Ýaňy başlan internet marketology haýsy ugurlary ösdürmelidigini, nämäniň wajypdygyny, nämäniň ýokdugyny, haýsy gurallary ulanmalydygyny nädip düşünip biler?
  3. Sanly marketing pudagyndaky hünärmen müşderä öz pikirlerini we niýetlerini nädip ýetirip biler, oňa sanly taslamany ösdürmek üçin dogry strategiýany saýlamaga we oňa eýermäge nädip kömek edip bolar?

Bu kurs sanly marketingiň nämedigini öwrenmek, şeýle hem bu ulgamyň bölekleri barada has köp bilmek isleýänler üçin niýetlenendir: SEO, SMM, e-mail marketing, kontekstdäki mahabat, sanly PR.

Has giňişleýin seretsek, bu kurs onlaýn marketing pudagy bilen tanyş bolmadyk adamlara we ýokary hilli we peýdaly taslamalary döretmek we ösdürmek maksady bilen bu ugurda eýýäm işleýän hünärmenlere kömek eder.

Hasaba alynmak üçin: https://stepik.org/course/4350/promo?auth=registration

Has giňişleýin maglumat üçin: https://stepik.org/course/4350/promo