Aziýanyň Ösüş Banky Instituty mugt şahadatnamaly kurslary hödürleýär

49
thumbnail

Aziýanyň Ösüş Banky Instituty ADBI Kurslary atly onlaýn kurs mümkinçiligini hödürleýär. Kurslar islendik milletden we dürli bilim derejeli adamlar üçin elýeterlidir.

Aziýanyň Ösüş Banky sebitleri barada has köp zat öwrenmek, ykdysady ösüşi çaltlaşdyrmak we garyplygy ýeňip geçmek üçin maliýe we ösüş kurslaryny hödürleýär.

Bu maksatnama adamlara başarnyklaryny ösdürmäge we berkitmäge we karýeranyň ösüş öýolunda öňe gitmäge mümkinçilik berer. Kursyň dowamynda hünärmen mugallymlar we tälimçiler ýolbaşçylyk eder.

Kursy tamamlanandan soň talyplar mugt şahadatnama alarlar. Ösüş kurslary howanyň üýtgemegi, özygtyýarly töwekgelçilik, demografiki geçiş, durnukly maliýe, täzelenip bilýän energiýa, hususy maliýe we durnukly ösüş bilen baglanyşykly beýleki kurslary öz içine alýar.

Kriteriýalar:

 • Islendik milletden bolan adamlar.
 • Talyplar, hünärmenler, jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleri, döwlet / hususy pudagyň işgärleri kursy geçip bilerler.
 • Dalaşgär islendik ýaşda bolup biler.
 • Akademiki çäklendirmeler ýok.
 • Iş tejribesi talap edilmeýär.
 • Dalaşgär islenýän kursyny saýlap biler.

Artykmaçlyklar:

 • Mugt şahadatnamaly ADBI kurslary islendik wagt islendik adam üçin elýeterlidir.
 • Maksatnama mugt okuw kurslaryny hödürleýär.
 • Gatnaşyjylar öňdebaryjy hünärmenleriň leksiýalaryna doly girip bilerler.
 • Okuw gutarandan soň ADBI-den okuw şahadatnamasy (mugt tassyklanan şahadatnamalar) berler.
 • Iş tapmak mümkinçiligiňizi artdyryp bilersiňiz.

ADBI kurslary:

 • Infrastruktura we durnukly ösüş üçin hususy maliýeleşdirme;
 • Maliýe elýeterlik, maliýe sowatlylyk we bilim;
 • Suw üpjünçiligi we arassaçylyk pudagynda durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek;
 • Maliýe goşulyşmagy: häzirki zaman kynçylyklary we ewolýusiýa;
 • Aziýada durnukly ösüş üçin sanly ykdysadyýeti ösdürmek;
 • Maliýe globallaşmagy, maýa akymlary we global maliýe toplumy;
 • Aziýa-Ýuwaş umman sebitinde durnukly ösüş bilen tanyşlyk;
 • Hyzmatlary ösüş üçin ulanmak: perspektiwalar we syýasatlar;
 • Aziýada ösüşi we integrasiýany ýeňilleşdirmek;
 • Energetika, daşky gurşaw we syýasat.

Onlaýn arza: https://elearning-adbi.org/courses/

Tabşyryş möhleti: 2021-nji ýylyň dekabr aýynyň 31-i

Has giňişleýin maglumat üçin: https://elearning-adbi.org/