Günorta Koreýadaky halkara talyplar üçin KAIST talyp haky 2021

English
Möhleti
23.09.2021
Dereje
Doktor
Arza göýbermek

Günorta Koreýadaky KAIST uniwersiteti 2022 magistr we aspirantlar üçin Koreýanyň ilkinji we öňdebaryjy ylym we tehnologiýa uniwersiteti diýlip yglan edildi. KAIST talyp haky maksatnamasy döredijilikli, bilimleri bütin dünýä peýdaly bolup biljek oňyn innowasiýa öwürýänler üçin döredildi.

Leksiýalaryň 80% -den 90% -i iňlis dilinde geçer. KAIST uniwersiteti, tebigy ylymlar, durmuş ylymlary, bioinženerlik we işewürlik ýaly birnäçe ders boýunça daşary ýurtly talyplar üçin talyp haklaryny hödürleýär. Bu esasy ugurlaryň hemmesinde daşary ýurtly talyplaryň öz gyzyklanmalaryna laýyklykda arzalary tabşyryp biljek başga-da dürli ugurlary bar.

KAIST professoryndan kabul ediş hatyny ýa-da hödürleýiş hatyny alsaňyz, KAIST talyp hakyny almak üçin mümkinçiligiňiz artar.

Okuw ýurdy: Günorta Koreýa

Uniwersitet: Koreýanyň ösen tehnologiýa instituty

Dereje:

 • Magistr derejesi
 • PhD
 • Magistr derejesinden PhD-e çenli.

Artykmaçlyklary:

 • Mugt bilim.
 • Magistr derejesini almak üçin aýlyk talyp haky 350,000 won.
 • Doktorlyk talyplary üçin aýlyk talyp haky00 won.
 • Lukmançylyk ätiýaçlandyryşy.
 • Gözleg tabşyryklary üçin goşmaça talyp haklar we grantlar.

Kriteriýalar:

 • Daşary ýurtly talyplar.
 • Magistr derejesini almak üçin dalaşgäriň bakalawr derejesi bolmaly.
 • Aspirantura girmek üçin dalaşgär magistr derejesini almaly.
 • Bakalawr derejesi Koreýanyň bakalawr derejesine (4 ýyl bakalawr derejesi) deň bolmaly.
 • Arza berijiniň Koreýa raýatlygy şerti bilen bilim Koreýanyň daşyndan alynmaly.

Arza bermek prosesi:

 • Arza onlaýn ýagdaýda tabşyrylmaly.
 • Arza beriji talaplara laýyk gelse, talyp hakyna awtomatiki gözden geçiriler.
 • Arzany tabşyrmak üçin hasaba alyş tölegini tölemeli.
 • Onlaýn arzanyň çap görnüşi çap edilen görnüşde KAIST ofisine iberilmelidir.

Gerekli resminamalar:

 • Pasportyň
 • Ene-ataňyzyň şahsyýetnamasynyň skanirlenen nusgalary.
 • Maşgala hasaba alyş şahadatnamasy.
 • Okuw derejeleriniň şahadatnamalary.
 • Okuwy entek gutarmadyk bolsaňyz, garaşylýan gutardyş wagtyny görkezýän şahadatnama.
 • Iňlis dilini bilýändiginiň subutnamasy (24-nji sentýabrdan başlap) IELTS (6.5), TOEFL (IBT 83 / PBT 560), (BT 220), TOEIC (720), TEPS (599).
 • Ylmy geňeşçileriň iki hödürleýiş
 • Iş tejribäňiz bar bolsa, iş berijiňizden hödürleýiş
 • CV.
 • Baýraklar we iş şahadatnamalary.
 • Ähli resminamalar koreý ýa-da iňlis dilinde bolmaly.

Arzany tabşyrmak üçin gerekli resminamalar: https://admission.kaist.ac.kr/intl-graduate/required-application/

Arza tabşyryş döwri: 2021-nji ýylyň 26-njy awgust – 23-nji sentýabry

Materiallary tabşyrmagyň soňky möhleti: 2021-nji ýylyň sentýabr aýynyň 30-y

Has giňişleýin maglumat üçin:   https://admission.kaist.ac.kr/intl-graduate/notice/?uid=206&mod=document&pageid=1