LOEWE FOUNDATION Craft Prize 2022

English
Möhleti
25.10.2021
Arza göýbermek

Ýaşy18 ýaşdan ýokary bolan hünärmenler we senetçiler bu ýaryşa mugt gatnaşyp bilerler. Ýeňiji 50,000 funt sterling alar.

Keramika, emal, metal, deri, dokma önümleri, aýna, kagyz, agaç, mebel we şaý-sepler we ş.m. materiallar bilen ussatlyk bilen işleýän senetçiler bäsleşige çagyrylýar.

Gatnaşanlardan amaly sungat pudagynda ýokary estetiki gymmatlyklaryň işini görkezmeli.

Iňlis dilinde onlaýn hasaba alyş prosesini geçiň. Eseriň (ýa-da eserleriň toplumyny)  2-den 5-e çenli suratlaryny taýýarlamaly bolarsyňyz; wideo, şeýle-de beýany islege boýunça iberilip bilner. Gysga düşünjeli işiň beýanyny ýazyň.

Hasaba alynmak üçin: https://loewecraftprize.com/artists/register

Siziň işiňiz aşakdakylardan ybarat bolmaly:

  • tehniki ussatlyga goşmaça çeper niýetleri görkezmeli,
  • başgalara meňzemeýän bolmaly,
  • el bilen ýa-da bölekleýin elde ýasalan,
  • ýakynda döredilen bolmaly (soňky bäş ýylyň içinde döredilen),
  • mundan ozal baýraklanmadyk bolmaly.
  • LOEWE we / ýa-da LOEWE FOUNDATION-a ýüklenmeli.

Her gatnaşyjy, diňe bir eseri ýa-da bir ýa-da bir eseriň toplumyny tabşyryp biler. Öňki ýaryşlaryň finalçysy hökmünde saýlanan eserler kabul edilmez.

Aşakdaky şertlerde, gatnaşyjy eseriň bäsleşikden çykarylmagy üçin derrew LOEWE FOUNDATION-a e-mail arkaly habar bermeli:

  • gatnaşyjy bir eseri başga bir bäsleşige tabşyrsa we baýrak alsa,
  • iş gatnaşyja degişli bolmagyny bes etse,
  • haýsydyr bir sebäbe görä eser adyny üçünji tarapa geçirse,
  • iş iberilenden soň zaýalanan

Tabşyryş möhleti: 2021-nji ýylyň oktýabr aýynyň 25-i (23:59 CET)

Has giňişleýin maglumat üçin: https://craftprize.loewe.com/on/demandware.store/Sites-LOE_CP-Site/en/Search-ShowContent?fdid=craftprize2022#craftprize2022