Ynsanperwer hyzmatdaşlyk we maliýeleşdirmek pudagynda, jemgyýetçilik gatnaşyklary hyzmatdaşlygy bölüminde tejribe (onlaýn).

Möhleti
19.08.2021
Arza göýbermek

ÝUNISEF dünýäniň iň uzak ýerlerinde kemçilikli çagalara kömek etmek, janyny halas etmek, hukuklaryny goramak we mümkinçiliklerini durmuşa geçirmäge kömek etmek üçin işleýär.

Ynsanperwer hyzmatdaşlygy we jemgyýetçilik gatnaşyklary maliýeleşdiriş dolandyryjysynyň ýolbaşçylygynda tejribeçi maglumatlary seljermek, aragatnaşyk we bilimleri dolandyrmak bilen baglanyşykly meseleleri ýerine ýetirip, umumy toparyň işine goldaw berer.

Bu wezipäniň arkaly, tejribeçi ÝUNISEF-iň çagalar üçin ynsanperwerlik işleri barada öwrenmäge we bütindünýä ynsanperwer maliýeleşdiriş gün tertibi boýunça ÝUNISEF-iň çeşme hyzmatdaşlary bilen gyzykly çekişmelere gatnaşmaga mümkinçilik alar.

Wezipeler:

 • Ynsanperwer hyzmatdaşlyk we maliýeleşdiriş bölümi üçin içerki onlaýn bilimleri dolandyrmak we maglumat paýlaşmak platformasyny goldamak;
 • Ynsanperwer çärelerini maliýeleşdirmek, şeýle hem ÝUNISEF-iň ynsanperwerlik işleri bilen baglanyşykly maglumat önümlerine gatnaşmak bilen baglanyşykly gözleg we derňew geçirmek;
 • ÝUNISEF-iň ýurt we sebit bölümleriniň çeşmeleriniň mobilizlemegi goldamak;
 • 2021-nji ýylyň dekabrynda çagalar üçin ynsanperwerlik hereketini başlatmak üçin çäreleriň guralyşyna we geçirilmegine goldaw bermek;
 • Ynsanperwer meseleler, syýasat we ynsanperwer kömegi maliýeleşdirmek boýunça içerki we daşarky ýygnaklara gatnaşmak we topara hasabat bermek;
 • Zerur bolanda we tejribeçiniň gyzyklanmalaryna laýyklykda beýleki meseleleri öwrenmek.

Talaplar:

 • Halkara gatnaşyklary, jemgyýetçilik ylymlary, döwlet dolandyryşy, hukuk ýa-da beýleki ugurlar boýunça ýokary bilim. Magistratura okuw girmek siziň üçin artykmaçlyk bolup biler.
 • Ajaýyp ýazuw we dilden aragatnaşyk endikleri.
 • Köp medeniýetli gurşawda netijeli işlemek ukyby.
 • Maglumatlary işlemek we wizuallaşdyrmak, mundan başga-da ýönekeý we täsirli habarlaşmak ukyby bilen güýçli analitik başarnyklar.
 • Aragatnaşyk we / ýa-da bilimleri dolandyrmak tejribesi siziň üçin artykmaçlyk bolup biler.
 • Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Sharepoint we internet gözleg ulgamlaryny bilmek. Dizaýn programma üpjünçiligini (InDesign, Publisher, Adobe Photoshop we ş.m.) ulanmak, CMS platformalary (Drupal) we e-mail marketing platformalary (Microsoft Sway we ş.m.) bilmek siziň üçin artykmaçlyk bolup biler.
 • Maliýe ýygnamak gurşawyny, hökümet donorlaryna kömek syýasatlaryny, ynsanperwerlik meselelerini we serişdeleri mobilizlemek strategiýalaryny bilmek siziň üçin artykmaçlykdyr.
 • Iňlis dilinde erkin gürlemeki. BMG-nyň başga bir resmi dilini (arap, hytaý, fransuz, rus ýa-da ispan) bilmek artykmaçlykdyr.

Arzalar onlaýn ulgamyň üsti bilen tabşyrylmaly: https://secure.dc7.pageuppeople.com/apply/671/cw/applicationForm/initApplication.asp?lJobID=543613&sLanguage=en-us&sSourcePointer=cw&lJobSourceTypeID=796

Rezýumeňizi, tabşyryş hatyňyzy we ýazuw işleriňiziň nusgalaryny (maksimum 3 sahypa ybarat bolýan, maglumat derňewi we wizuallaşdyrma bilen bolsa has gowydyr). Saýlanan dalaşgärler bilen söhbetdeşlik üçin habarlaşarlar.

Tejribe onlaýn geçiriler.

Dowamlylygy 6 aý. Tejribäniň takmynan başlaýan senesi 2021-nji ýylyň sentýabr aýy.

Stipendiýa: aýda 1500 dollar

Giriş möhleti: 2021-nji ýylyň awgust aýynyň 19-y

Has giňişleýin maglumat üçin: https://jobs.unicef.org/en-us/job/543613/internship-on-the-humanitarian-partnerships-and-financing-public-partnerships-division-remote-based