IELTS Speaking-a taýýarlanmak üçin onlaýn kurs

46
thumbnail

IELTS Speaking synagyna taýýarlyk görüň we isleýän netijeleriňize ýetiň. Üstünligi gazanmak üçin täze başarnyklary we strategiýalary öwreniň. Bu kursyň dowamynda, sözleýiş meseleleriniň hersine gowy jogaplaryň mysallary bilen işlärsiňiz.

Bu kurs IELTS Speaking boýunça ýokary bal gazanmak isleýänler üçin, esasanam uniwersitetleriň giriş talaplaryna laýyk bolýan 6.5 ýa-da has ýokary bal gazanmagy maksat edinýänler üçin niýetlenendir. Mundan başga-da, bu kurs immigrasiýa ýa-da iş üçin peýdaly bolar.

Bu kursdan has köp peýdalanmak üçin iňlis dilini orta derejede bilmek maslahat berilýär.

Kursda açyljak mowzuklar:

– Synagyň her bölümi üçin zerur bolan dil stili

– Bahalandyryş usullary

– Anyk gürlemek ukyby

– Sözleýişiňizi ýokarlandyrmak

– Söz düzümini giňeltmek

– Grammatika

– Amaly

Dowamlylygy: 2 hepde

Hepdelik sapaklar: 3 sagat

Goşmaça maglumat: https://www.futurelearn.com/courses/improve-ielts-speaking