Rossotrudniçestwo-nyň 2021/2022-nji ýyl üçin täze kabul ediş kampaniýasy

Möhleti
01.11.2021
Dereje
Arza göýbermek

Russiýada daşary ýurtly raýatlar üçin mugt bilim almaga mümkinçilik bar. Russiýa Federasiýasynyň hökümeti her ýyl ýurduň uniwersitetlerinde birnäçe müň maliýeleşdirilýän ýer bölýär. Şol bir wagtyň özünde, daşary ýurt raýatlarynyň käbir kategoriýalary Russiýanyň raýatlary bilen deň esasda býudjet tarapyndan maliýeleşdirilýän ýerlere we daşarky kwotalara girip bilerler.

“Rossotrudnichestvo” -nyň täze kabul ediş kampaniýasy şu ýyl başlar. GDA-nyň raýatlarynyň Russiýanyň uniwersitetlerinde mugt okuwa girmek üçin has köp mümkinçilikleri bolar.

Täze giriş 1-nji sentýabrda başlar we birnäçe özgertmeler bilen bellener – kwota ýerlerini köpeltmekden başlap, täze maksatnamalary işläp düzmek we Russiýanyň uniwersitetleriniň birinde býudjet ýerini almak mümkin.

Täze kabul ediş kampaniýasy 1-nji noýabra çenli dowam eder. Daşary ýurtly dalaşgärler «Образование в Российской Федерации для иностранцев» portalynda onlaýn tabşyryp bilerler.

https://studyinrussia.ru/

Russiýanyň uniwersitetine girmek üçin 5 ädim:

1 Hünäri, uniwersiteti, maksatnamany saýlaň

2 Maliýeleşdirmegiň görnüşleri barada öwreniň

3 Resminamalary ýygnaň

4 Bäsdeşlik saýlawyndan geçiň

5 Çakylyk alyň we okuw wizasy üçin ýüz tutuň

Russiýa hökümeti tarapyndan maliýeleşdirilýän hökümet tarapyndan maliýeleşdirilýän ýerleri almak üçin üç sany usuly bar. Dalaşgärler:

Dalaşgärler:

 • Russiýada ýa-da daşary ýurtlarda geçirilen olimpiadalaryň birinde ýeňiji bolup bilerler;
 • Döwlet ýa-da giriş synaglaryndan geçip bilerler;
 • döwlet talyp haky (kwota) üçin bäsdeşlik saýlawyndan geçip bilerler.

Resminamalary nädip tabşyrmaly:

 • Arzada hünäriňizi we derejäňizi bellap tabşyryň: https://studyinrussia.ru/user/
 • Web-sahypada hasaba alyň we arzaňyzy bir wagtyň özünde çäklendirilmedik mukdarda uniwersitetlere iberiň. Bu mugt we araçysyz.
 • Russiýa geleniňizden soň uniwersitete resminamalary resmi taýdan tabşyrmaly.
 • Uniwersitete we ýurda baglylykda synaglardan, söhbetdeşliklerden, olimpiadalardan geçiň.
 • Russiýa girmek üçin şahsyýet resminamasyna goşmaça talyp wizasyny bermeli. Talyp wizasyny almak üçin uniwersitetden çakylyk gerek bolar.

Birinji arza bilen aşakdakylary tabşyrmaly:

 • Orta bilim şahadatnamasynyň nusgasy (rus diline terjime bilen)
 • Paspordyň göçürmesi
 • Doldurylan arza (arza uniwersitet ýa-da Rossotrudnichestvo-nyň wekilhanasy tarapyndan berilýär)
 • Suratlar

Uniwersitete resminamalary tabşyranda aşakdakylary iberiň:

 • Saýlanan hünäri we okuw görnüşini görkezýän arza
 • Pasport (rus diline asyl we notarius tarapyndan tassyklanan terjime).
 • Bilim şahadatnamasy (rus diline asyl we notarius tarapyndan terjime edilen).
 • AIW-ýokanjynyň barlagynyň netijeleri bilen lukmançylyk şahadatnamasy.
 • Suratlar

Üns beriň: lukmançylyk şahadatnamany ýurduňyzda resmileşdirip bilersiňiz. Esasy zat, Russiýada we uniwersitetiňiziň talaplaryna laýyk gelmesi (terjime edilen we kepillendirilen bolmaly).

Bäsdeşlik saýlawynyň görnüşleri:

Giriş synaglary

Russiýanyň uniwersitetine girmek isleýänler, döwlet synagynyň netijelerini hödürleýärler ýa-da giriş synaglaryndan geçýärler. Döwlet synagy – rus mekdeplerini gutaran uçurumlaryň tabşyrýan synagydyr. Netijeleri Russiýanyň uniwersitetlerine tabşyranda kabul edilýär. Daşary ýurtly dalaşgärler hem bu synagy tabşyryp bilerler. Ähli zerur maglumatlary döwlet synagynyň resmi web sahypasynda tapyp bilersiňiz. Mundan başga-da, saýlanan hünäre laýyk gelýän dersler boýunça ýazmaça ýa-da dilden synaglar geçirýärler. Uniwersitete giriş, synag netijeleriň esasynda karar berilýär.

Olimpiada

Her ýyl Russiýada we daşary ýurtlarda dürli derejeli onlarça olimpiadalar geçirilýär. Käbirleriniň ýeňijileri we baýrakly orunlary Russiýanyň uniwersitetlerine synag ýa-da ýeňil şertlerde kabul edilip bilner. Daşary ýurtly raýatlar halkara olimpiadalaryna we dürli birleşiklerine gatnaşyp bilerler.

Synaglar

Russiýanyň uniwersitetleriniň köpüsi zehinli daşary ýurtly dalaşgärleriň saýlanan netijelerine esaslanyp synaglar geçirýärler. Munuň üçin uniwersitetleriň wekilleri dürli ýurtlara syýahat edýärler ýa-da synag üçin tabşyryk iberýärler. Synag wagtynda iň gowy netijeleri görkezen dalaşgärler Russiýanyň uniwersitetlerine girenlerinde artykmaçlyklara eýe bolup bilerler.

Has giňişleýin maglumat üçin: https://studyinrussia.ru/study-in-russia/step-by-step-guide-to-applying/prepare-your-document-package/

Russiýanyň uniwersitetleri: https://studyinrussia.ru/study-in-russia/universities/

Tabşyryş möhleti: 2021-nji ýylyň noýabr aýynyň 1-ne çenli