Onlaýn kurs: telekeçilik

23
thumbnail

Kursyň dowamynda işewürlik gurluşyna has gowy düşünip başlarsyňyz we telekeçilik ukyplaryňyzy artdyryp bilersiňiz. Kursuň tertibi: telekeçä nädip düşünmeli, öz-özüňi ösdürmek üçin meýilnama, işewür pikirleriň we ylhamyň çeşmeleri, işewürlik pikiri we ony nädip özgertmeli, işewürlik modelleri; iň pes ukyply önüm; halypanyň bolmagynyň gymmaty; çeşme talaplary; maliýeleşdirmäni çekmek we ş.m. Mundan başga-da, kurs öz işine başlamak we telekeçilik baradaky bilimlerini ösdürmek isleýänler üçin hem peýdaly bolar. Okuw gutarandan soň, PDF görnüşinde şahadatnama beriler.

Dowamlylygy: 4 hepde

Hepdelik okuw: 4 sagat

Çeşme: https://www.futurelearn.com/courses/entrepreneurship-idea-to-action