“The Atlas Shrugged 2021” düzme bäsleşigi

English
Möhleti
27.09.2021
Arza göýbermek

Ayn Rand Institute ýazyjy Aýn Randyň kitaplary esasynda her ýyl düzme bäsleşiklerini guraýar. Şeýle-de bolsa, bu bäsleşik tutuşlygyna “Atlas Shrugged” romanyna bagyşlanar. Düzme temalary romanyň teksti, şeýle hem filosofiki, medeni, syýasy we jemgyýetçilik täsiri baradaky soraglardan ybarat.

Talaplar: orta mekdep okuwçysy / bakalawr ýa-da magistr bolmak.

Düzgünler we talaplar:

 • Bäsleşik dünýäniň dürli künjeginden gelen talyplar üçin açykdyr
 • Dalaşgär 12-nji synp okuwçysy, bakalawr ýa-da aspirant bolup biler. Aýn Rand instituty, bu düzgünden daşary ýurtly talyplar üçin aýratynlykda kadadan çykmalar hukugyny özünde saklaýar. Gatnaşanlaryň hemmesi üçin mekdebe ýazyljakdygyny tassyklamak zerur.
 • Düzmeler onlaýn portal arkaly elektron görnüşde tabşyrylmalydyr. Eseriňizi iberip bilmeýän bolsaňyz, essays@aynrand.org bilen habarlaşyp bilersiňiz.
 • Düzme 800-1600 sözden ybarat bolmaly. Orfografiki ýalňyşlyklar we / ýa-da ýazmaça düzedişler baha bermek üçin kabul edilip bilinmez.
 • Her gatnaşyjy diňe 1 düzme tabşyryp biler.
 • Düzmeler sagat 23: 59-a çenli onlaýn ýagdaýda tabşyrylmaly. Aýn Rand instituty, zerur hasaplasa, ýaryş möhletini uzaltmaga haklydyr.
 • Düzmeler gatnaşyjy tarapyndan ýazylmalydyrlar. Eger düzme göçürilse, bu bäsleşige gatnaşyp bilmersiňiz. Eserler haýsydyr bir adamyň, kompaniýanyň ýa-da guramanyň üçünji tarap hukuklaryny ýa-da intellektual eýeçiligini bozmaly däldir. Düzme tabşyrmak bilen, gatnaşyjy Aýn Rand institutyny islendik talaplardan, hökümlerden ýa-da beýleki aýyplamalardan öwezini dolmaga razy bolýar.
 • Kazylaryň kararlary gutarnyklydyr.
 • Ähli düzmeler institutyň eýeçiligine öwrülýär we yzyna gaýtarylmaýar.
 • Netijeler barada ähli gatnaşyjylara 2022-nji ýylyň ýanwaryna çenli e-mail arkaly habar beriler.
 • Ýeňijiler baýrak almak üçin e-mail salgylaryny we kanun tarapyndan talap edilýän beýleki zerur maglumatlary bermäge jogapkärdir. Netijeler yglan edilenden alty aýyň dowamynda baýraklar talap edilmelidir.
 • Ýeňijiler öz atlaryny ARI web sahypalarynyň islendik birinde ýerleşdirmäge razy bolýarlar. Birinji ýer ýazgysy, ýazar baglanyşygy bolan bu web sahypalarynyň islendik birinde doly ýerleşdirilip bilner.
 • Ýeňijiler söhbetdeşliklere gatnaşmaga we sitatalaryň, suratlaryň, filmleriň ýa-da wideolaryň alynmagyna rugsat berýärler.
 • Ýeňijiler görkezilen önümleri redaktirlemek, täjirçilik däl maksatlar üçin ulanmak hukugyny hem berýärler.
 • Ýeňijiler Aýn Rand institutyny, onuň wekillerini we işgärlerini ýokarda agzalanlar bilen baglanyşykly ähli talaplardan boşadýarlar.
 • Ýeňijiler islendik federal, ştat ýa-da ýerli salgyt tölemek üçin jogapkärçilik çekýärler.

Bäsleşigiň ýeňijisi 10 000 dollar alar; Ikinji ýer üçin 2500 dollar, üçünji ýer üçin 500 dollar berler.

Tabşyryş möhleti: 27-nji sentýabr.

Has giňişleýin maglumat üçin: https://aynrand.org/students/essay-contests/#tab-5-2018