SINGA22 halkara baýragy (doly maliýeleşdirilýän)

Möhleti
01.12.2021
Dereje
Doktor
Arza göýbermek

2022-nji ýyl üçin Singapuryň Halkara diplom baýragy üçin arzalar kabul edilip başlady. Bu talyp haky mundan ozal Singapurda okamak, doktorlyk derejesini almak mümkinçiligi bolmadyk daşary ýurtly talyplara hödürlenýär.

SINGA, Ylym, Tehnologiýa we Gözleg Guramasy (A * STAR), Nanyang Tehnologiýa Uniwersiteti (NTU), Singapuryň Milli Uniwersiteti (NUS) we Singapur Tehnologiýa we Dizaýn Uniwersitetiniň arasyndaky hyzmatdaşlygyň netijesidir.

Kriteriýalar:

 • Bu maksatnama daşary ýurtly uçurymlaryň hemmesi üçin açykdyr.
 • Dalaşgärler iňlis dilini gowy bilmeli.
 • Hödürleýiş
 • A * STAR goşmaça saýlama kriteriýalaryndan ybarat bolup Bu düzgünler wagtal-wagtal üýtgäp biler.

Artykmaçlyklary:

 • Mugt bilim,
 • 1000 dollarlyk bir gezeklik töleg,
 • 1500 ABŞ dollaryna çenli ýol petegi üçin bir gezeklik töleg,
 • Programma gutarandan soň 2500 ABŞ dollaryna çenli ýokarlanjak 2000 ABŞ dollary talyp haky.

Arza bermek prosesi:

Ähli zerur resminamalary öňünden taýýarlaň. Arza beren wagtyňyz resminamalar gerek bolar. Singa programmasy bilen bilelikde ähli resminamalary onlaýn tabşyrmaly.

 • şahsyýetnama ýa-da pasport
 • pasport ölçegli surat (.jpeg ýa-da .png formatda)
 • Iňlis dilinde akademiki görkezijiler
 • Bakalawr we / ýa-da magistr derejeleriniň akademiki ýazgylary
 • Bakalawr derejesiniň diplomy
 • 2 sany hödürleýiş haty

Islege görä:

GRE / IELTS / TOEFL / SAT I & II / GATE synaglaryň netijeleri. Uniwersitetiň giriş talaplarynyň bir bölegi hökmünde uniwersitetden kanagatlanarly bal bermegiňizi talap edip biljekdigini ýadyňyzdan çykarmaň.

Arzany tabşyrmak üçin: https://sms-applicant-app.a-star.edu.sg/LoginPage.aspx

Arza bermegiň soňky möhleti: 2021-nji ýylyň dekabr aýynyň 1-i.

Has giňişleýin maglumat üçin: https://www.a-star.edu.sg/Scholarships/for-graduate-studies/singapore-international-graduate-award-singa