Mugallymçylyk ussatlygy maksatnamasy (Fulbright TEA)

Möhleti
Arza göýbermek

Mugallymçylyk ussatlygy maksatnamasy (Fulbright TEA) – halkara orta mekdep mugallymlary alty hepdelik maksatnama gatnaşmak üçin ABŞ-a çagyrýar. Mugallymlar kabul edýän uniwersitetde dowam etdirilýän akademiki seminarlara gatnaşarlar.

Gelip çykan ýurda baglylykda mugallymlar ýa-da Fulbright TEA umumy bilim kohortyna ýa-da Media sowatlylyk kohortyna ýüz tutup bilerler.

(Fulbright Teaching Excellence and Achievement Program, FTEA) – ABŞ-nyň Döwlet Departamentiniň Bilim we medeni maksatnamalar býurosy, Halkara gözleg we alyş-çalyş geňeşi (IREX) tarapyndan Fulbright maksatnamasynyň howandarlygynda amala aşyrylýan taslama.

Maksatnamanyň beýany:

Bu maksatnama ABŞ-nyň uniwersitetinden hiç hili derejesi bolmadyk alty hepdelik okuw meýilnamasyna gatnaşmak üçin dünýäniň dürli künjeklerinden 168 töweregi halkara orta mugallymy ABŞ-a getirer.

Halkara gatnaşyjylar 2022-nji ýylyň ýaz paslynda ýa-da 2022-nji ýylyň güýz paslynda alty hepdelik hünär ösüş maksatnamalarynyň birine gatnaşmak üçin ABŞ-a giderler.

Kabul ederlikli dersler:

  • Iňlis dili ýa-da Iňlis daşary ýurt dili hökmünde
  • Jemgyýetçilik ylymlary (jemgyýetçilik ylymlary, taryh, geografiýa, bütindünýä gözlegler we ş.m.)
  • Matematika
  • Ylym
  • Ýokardaky dersler boýunça ýörite bilim

Tabşyryş möhleti: ýurduňyzdaky möhleti ABŞ-nyň ýerli ilçihanasy bilen habarlaşyň.

E-mail bilen habarlaşmak üçin salgy: FulbrightTEA@IREX.org

Has giňişleýin maglumat üçin: https://www.irex.org/program/opportunity-international-teachers-fulbright-teaching-excellence-and-achievement-program-0