Bütindünýä intellektual eýeçilik guramasynyň zenanlar üçin telekeçilik maksatnamasy

Möhleti
06.09.2021
Arza göýbermek

Telekeçilik Maksatnamasy – ýerli jemgyýetlerden bolan zenan telekeçiler üçin telekeçiligini, innowasiýalaryny we döredijiligini ösdürmek üçin intellektual eýeçilik okuwy, terbiýeçilik we aragatnaşyk üçin döredilen maksatnamasydyr.

Maksatnama aşakdaky mümkinçilikleri berýär:

  • ukyply eýeçilik pudagynda mümkinçilikleri ösdürmek we ukyply eýeçilik ulgamyny, şol sanda sanly ykdysadyýeti netijeli ulanmak üçin başarnyklary ele almak;
  • işewürlik, marketing we sanly format ýaly ugurlar boýunça esasy bilimi almak;
  • ukyply eýeçilik bölegi bolan adaty bilimlere we / ýa-da däp bolan medeni aňlatmalara esaslanýan taslamalary we kärhanalary mundan beýläk-de ösdürmek we durmuşa geçirmek üçin halypanyň goldawyndan peýdalanmak;
  • gatnaşyjylar bilen duşuşmak, tejribe alyşmak, şeýle hem öz taslamalarynda we işlerinde intellektual eýeçilik komponentlerini durmuşa geçirmekde goldaw berip biljek potensial hyzmatdaşlar bilen duşuşmak.

Talaplar

Maksatnama 25 gatnaşyjy saýlanar.

BMG-nyň ýerli meseleler boýunça hemişelik forumy tarapyndan ykrar edilen ýedi sebitiň hersinden azyndan iki gatnaşyjy saýlanar: Afrika, Arktika; Aziýa; Merkezi, Günorta Amerika we Karib deňzi; Gündogar Ýewropa, Russiýa Federasiýasy, Merkezi Aziýa we Zakawkaziýa; Demirgazyk Amerika; we Ýuwaş umman sebiti.

Okuw tapgyry gysga prezentasiýalary, mysallary we toparlaýyn işleri öz içine alýan okuw seminaryndan ybarat.

Mugallymçylyk we hyzmatdaş gözleg tapgyrynda, gatnaşyjylaryň öz taslamalarynda we işlerinde intellektual eýeçilik komponentlerini durmuşa geçirmegine garaşylýar.

Gatnaşanlaryň taslamalarynda we kärhanalarynda intellektual eýeçiligiň durmuşa geçirilmegini goldamak üçin mugallymlar bellenilýär. Zerur bolanda, maksatnama gymmatly tejribelerini paýlaşýan programma hyzmatdaşlarynyň üsti bilen goşmaça kömek berýär.

Arza blankasy: https://surveys.wipo.int/s3/en-women-entrepreneurs

Arzany 2021-nji ýylyň sentýabr aýynyň 6-na çenli tabşyryp bilersiňiz.

Has giňişleýin maglumat üçin: https://www.wipo.int/tk/en/women_entrepreneurs/