Facebook 2022 PhD talyp haky maksatnamasy (doly maliýeleşdirilýän)

Möhleti
20.09.2021
Dereje
Doktor
Arza göýbermek

“Facebook” maksatnamasy aspirantlara goldaw bermek we öz ugurlarynda tejribe we bilim almaga mümkinçilik bermek üçin hödürlenýär. Bu talyp hakyny almak üçin arzalary 20-nji sentýabra çenli tabşyryp bolar. Bu maksatnama halkara derejesinde ykrar edilen guramadan öwrenmäge mümkinçilik berýär. Informatika we inženerlik ugurlary bilen baglanyşykly talyplara arzalary tabşyrmak maslahat berilýär.

Bu maksatnama doly maliýeleşdirilýär. Şeýle hem, gatnaşyjylar “Facebook” -yň ABŞ-daky ştab-kwartirasyna baryp, döredijiligini, ynamyny we düşünjesini artdyryp bilerler.

Ugurlar:

 • AI ulgamy HW SW Co-Design
 • AR/VR kompýuter grafikasy
 • AR/VR geljekki tehnologiýalar
 • AR / VY adam düşünjesi
 • AR / VR duýmak, tanamak we hereket
 • AR / VR adam bilen kompýuteriň özara täsiri
 • AR / VR fotonika we optika
 • Amaly statistika
 • Hakykat sesi
 • Sesiň bolmagy
 • Blokçeýn we kripto-ykdysadyýet
 • Hasaplama jemgyýetçilik ylymlary
 • Maglumat bazasy ulgamlary
 • Paýlanan ulgamlar
 • Ykdysadyýet
 • Torlaýyn aragatnaşyk
 • Gizlinlik we maglumatlary ulanmak
 • Programmirleme dilleri
 • Howpsuzlyk we gizlinlik

Kruteriýalar:

 • Ykrar edilen institutyň aspirantlary.
 • Dalaşgärler islendik milletden bolup bilerler.
 • Dalaşgär, “Facebook” maksatnamasynyň dersleri bilen baglanyşykly dowam edýän gözleg taslamasyna gatnaşmaly.
 • Dalaşgär mundan ozal “Facebook” -dan başga bir grant alýan bolsa, bu maksatnama gatnaşyp bilmez.

Artykmaçlyklary:

 • Maksatnama okuw üçin tölegleri ödeýär (iki ýyla / dört semestre çenli).
 • Okuw tölegleri talyplaryň ýokary okuw jaýyna iberiler.
 • Ýaşaýyş we konferensiýa çykdajylaryny ödemek üçin her ýyl ABŞ-nyň 42,000 ABŞ dollary mukdarynda talyp haky berler. Talyp haky göni talyplara tölener.
 • Talyplar “Facebook” -yň baş edarasyna mugt baryp bilerler.
 • Talyp hakdan peýdalanmak üçin dalaşgärler stipendiýa gutarýança stipendiýada galmalydyrlar.

Gerekli resminamalar:

 • Iň azyndan 500 sözden ybarat gözleg teklibi.
 • Uniwersitet mugallymlaryndan iki sany hödürleýiş haty.

Tabşyryş möhleti: 2021-nji ýylyň sentýabr aýynyň 20-i, 23:59 (PST)

Has giňişleýin maglumat üçin: https://research.fb.com/fellowship/