ADB-JSP Aziýa Ösüş Bankynyň we Ýaponiýanyň hökümetiniň talyp haky (Masters/PhD)

Möhleti
Dereje
Doktor

Aziýa Ösüş Banky her ýyl Ýaponiýanyň hökümeti bilen bilelikde magistratura we aspirantura derejeriň maksatnamalary üçin 150 ADB-JSP talyp haklaryny hödürleýär.

Talyp haky aşakdakylardan ybarat:

  1. Mugt okuw;
  2. aýlyk stipendiýa;
  3. ýaşaýyş;
  4. okuw kitaplary we materiallary;
  5. transport çykdajylary;
  6. lukmançylyk ätiýaçlandyryşy;
  7. gözleg taslamasy üçin goşmaça grant;
  8. ýörite ýagdaýlarda, taýýarlyk kurslarynyň tölegini talap edip bilersiňiz (dil kurslary, kompýuter programmalary).

 

Bu maksatnama her ýylda 9 ýurtda ýerleşýän akademiki okuw jaýlaryna 300-e golaý dalaşgärleri kabul edýär:

Okuw jaýlarynyň sanawy | Aziýanyň Ösüş Banky (adb.org)

Gonkong, Hytaý

Hindistan

Ýaponiýa

Täze Zelandiýa

Pakistan

Filippinler

Singapur

Taýland

ABŞ

Dalaşgärler arzany tabşyranda, ADB-JSP talyp hakyny almak isleýändiklerini ýokary okuw jaýyna bildirmeli. Doldurylan arzany we zerur resminamalary ýokary okuw jaýyna ibermeli. Dalaşgärler takyk we doly resminamalary üpjün etmelidirler. Mundan başga-da, dalaşgärler haýsy bolsa-da, iň soňky salgyt deklarasiýasyny ýa-da ýyllyk / aýlyk aýlyk hakynyň subutnamasyny bermeli. Şeýle-de hem maşgala girdejisi (ene-atanyň girdejisi) barada kepilnama bermeli.

Talyp hakyny almak üçin arzalar okuw başlamazdan azyndan alty aý öň iberilmelidir.

Arza blankasy: https://www.adb.org/sites/default/files/page/41935/jsp-information-sheet.doc

 

Saýlaw, dalaşgärleriň saýlama kriteriýalaryna we AÖB-iň saýlama kriteriýalaryna esaslanyp, reýting bermek arkaly geçiriler. Baha beriş prosesinde ýokary okuw jaýyň işgärleri has giňişleýin maglumat üçin dalaşgärler bilen habarlaşyp bilerler. Okuw jaýy, reýting üçin esas bolan ballaryň / baha beriş ulgamynyň beýanyny goşmak bilen, AÖB-e dalaşgärleriň sanawyny tabşyrar.

AÖB ýokary okuw jaýlarynyň saýlawyny gözden geçirer we resmileşdirmek üçin Ýaponiýanyň Ýerine ýetiriji müdirine kriteriýalary esasynda ýeňijileri maslahat berer.

AÖB Ýaponiýanyň ýerine ýetiriji müdiri tarapyndan tassyklanandan soň, AÖB üstünlikli dalaşgärler barada ýokary okuw jaýlaryna maslahat berer.

Okuw jaýy dalaşgärlere netijeler barada habar berer we talyp haky gowşurylyşyna taýýarlyk görer.

Ýokary okuw jaýlar talyplar okuwlaryny gutarandan soň öz ýurtlaryna gaýdyp geljekdikleri bilen ylalaşýan talyp haklaryny kabul etmek resminamasyny taýýarlarlar.

AÖB uniwersitetiň üsti bilen dalaşgärlere gutlag hatyny iberer.

Üns beriň:

– AÖB-a aýratyn arzany tabşyrmak hökman däl.

– Resminamalar bilen doldurylan arza, okuwa başlamazdan alty (6) aýdan gijä galman bilim edarasyna iberilmelidir.

– AÖB talyp haky üçin diňe giriş teklibini alan we bilim edaralary tarapyndan tassyklanan dalaşgärler hasaplanar.

– ADB-JSP maşgala çykdajylaryny, okuwdan daşary okuwlary ýa-da kurslary, okuw wagtynda goşmaça syýahaty, goşmaça okuw materiallary bilen baglanyşykly çykdajylary, ekskursiýalary ýa-da okuw sapaklaryna, seminarlara ýa-da tejribe işlerine gatnaşmagy, şeýle hem okuw enjamlaryny satyn almak üçin çykdajylary öz içine almaýar.

– Arzany doldurmak ýa-da ýokary okuw jaýyna ýazylmak, talyp hakyny gazanandygyňyzy aňlatmaýar.

Giriş möhleti: Okuw başlamazdan 6 aý öň

Has giňişleýin maglumat üçin: https://www.adb.org/site/careers/japan-scholarship-program/main