Türkiýäniň Bilim Geňeşligi onlaýn nobat ulgamy arkaly resminamalary kabul edip başlady

Möhleti

Türkiýäniň Bilim Geňeşligi 2021-nji ýylyň 23-nji awgustyndan başlap, onlaýn nobat ulgamy arkaly resminamalary kabul edip başlady. Muňa laýyklykda, Türkiýede bilim aljak raýat elektron nobata durmaly. Alan belgisi we senesi esasynda tassyklatjak okuw resminamalaryny tabşyrýar.

Resminamalary taýýarlamak üçin Makul Hyzmat Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz!

Resminamalaryň nusgalaryny IMO üsti bilen +993 62 60 52 61 ýa-da makulhyzmat@gmail.com salgysyna iberip bilersiňiz.

Gerekli resminamalar:

  • Attestat;
  • biometrik we ýerli pasportyňyzyň nusgalary;
  • soňky 3 ýyllyk baha.