Türkiýede 2021-nji ýyldaky bütindünýä parahatçylyk sammiti

Möhleti
26.09.2021
Arza göýbermek

Doly maliýeleşdiriljek bu konferensiýanyň maksady – pikirdeş we ýaş ýolbaşçylary dünýä bilen baglanyşykly pikirlerini we taslamalaryny alyş-çalyş edip biler ýaly bir ýere toplamakdyr.

Kabul edýän gurama: Global Peace Chain

Ýerleşýän ýeri: Stambul

Dowamlylygy: 4 gün

Sammitiň senesi: 2021-nji ýylyň 27-30-njy oktýabry

Ýerleriň sany:

Doly maliýeleşdirilýän: 15

Bölekleýin maliýeleşdirilýän: 25

Maliýeleşdirilmeýän: 110

Doly maliýeleşdirilme aşakdakylardan ybaratdyr:

 • Iki taraplaýyn ýol tölegi
 • Iýmit (ertirlik we günortanlyk)
 • Ýaşaýyş jaýy
 • Şahadatnama
 • Konferensiýa üçin maglumat toplumy
 • Konferensiýanyň tölegi
 • Gezelenç
 • Medeni agşam dabarasy
 • Baýram gatnaşygy

Gatnaşygyň kriteriýalary:

 • 16-40 ýaş aralygy;
 • BMG SDG-lerine ýetmek üçin höwesi we gyzyklanma bildiriň;
 • 30 $ hasaba alyş tölegini tölemeli.

Giriş möhleti: 2021-nji ýylyň sentýabr aýynyň 26-y.

Has giňişleýin maglumat üçin: Elements to be recognized to achieve Global Peace Chain