Halkara ýaşlar matematiki bäsleşigi 2021

Möhleti
17.10.2021
Arza göýbermek

International Youth Math Challenge 2021 bäsleşigine gatnaşmak açyk yglan edildi. Arifmetiki başarnyklaryňyzy we döredijiligiňizi halkara finala çykmak we baýraklar we şahadatnamalar gazanmak üçin ulanyň.

IYMC – dünýäniň dürli künjeginden gatnaşan iň uly onlaýn matematika bäsleşigidir. IYMC 2021 ýylynda üç basgançak bar:

 • Saýlaw tapgyry. Bu tapgyrda bäş sany matematika soragy bar. Jemleýji tapgyra geçmek üçin üç (18 ýaşa çenli) dörtden (18 ýaşdan uly) meseleleri üstünlikli çözmeli. Gatnaşanlaryň hemmesine şahadatnamalar berilýär.
 • Jemleýji tapgyr: oktýabr aýynda üstünlikli gatnaşyjylar jemleýji tapgyra gatnaşmak üçin hasaba durup bilerler. Gatnaşanlara üç kategoriýa bölünen on soraga jogap bermek üçin bir hepde bar: 2 ýörite döredijilik meselesi, 4 sany esasy mesele, 4 sany ýokary kynlykly mesele.
 • Jemleýji tapgyr: finalçylar jemleýji tapgyra gatnaşyp bilerler. Gözegçilik edilýän 20 minutlyk onlaýn synagy geçmek hökmanydyr. Ýeňijilere umumy mukdarda 700 ABŞ dollaryndan gowrak şahadatnama we pul baýraklary gowşurylar.

Kriteriýalar:

 • Ähli halkara dalaşgärler gatnaşyp bilerler.
 • Dalaşgärler halkara ýaşlar matematika meselesine gatnaşmak üçin bilim derejelerine düşünmeli.
 • Gowy internet birikmesi.
 • Çözülmeli käbir meseleler ýaşa bagly bolar.

Dalaşgärler üçin bilim çäklendirmeleri ýok: hemme adamlar gatnaşyp bilerler.

Artykmaçlyklar:

Dalaşgärleriň hemmesine gatnaşmak üçin şahadatnama berler.

Ýeňijiler üçin baýraklar: birinji ýer – 150 dollar, ikinji ýer – 100 dollar, üçünji ýer – 50 dollar.

 • Her ýurtdan iň gowy gatnaşyjylar milli baýraklary alarlar.
 • Halkara ýaşlar matematika bäsleşigi mekdepleriň we mugallymlaryň matematika öwretmek ugrundaky kömeklerini hem ykrar eder we baýraklar gowşurar.
 1. Gatnaşanlar üçin IYMC Mekdep baýragy: Mekdebiň doly kwalifikasiýa tapgyryny geçendigini göz öňünde tutup, gatnaşyjylar mugallymlaryň okuwçylary matematika olimpiadalaryna gatnaşmaga höweslendirmek ugrundaky kömeklerini kabul etmelidirler.
 2. IYMC Mekdep baýragynyň finalçylary: Mekdepde finaldan öňki we jemleýji tapgyra gatnaşýan iň köp okuwçy bar.
 3. IYMC Mekdep ussatlygy baýragy: ýokary hilli bilim ykrar etmek boýunça umumy bäsleşikde üstünlik gazanan köp sanly okuwçy bolan mekdebe beriler.
 • Üstünlikli gatnaşyjylar, ýaşlaryň matematika meseleleriniň halkara ulgamyna goşular, bu ýerde dünýäniň dürli künjeklerinden hünärmenler we başga-da adamlar bilen aragatnaşyk gurup bilerler.
 • Ýeňijileriň, talyplaryň we mugallymlaryň hemmesi dünýäniň ilçileri bolarlar.

Onlaýn arza: https://iymc.info/en/submission

Arza tabşyryş möhleti: 17-nji oktýabr, 2021 (23:59 UTC + 0)

Has giňişleýin maglumat: https://iymc.info/en/#qualification