Mugt iňlis dili kurslaryň toplumy

122
thumbnail
  1. Using Sentence Connectors: Iňlis dilinde sowatly sözlemler gurmagy we ene dili derejesine laýyk tekst ýazmagy öwrenersiňiz.

Has giňişleýin maglumat: https://www.openlearning.com/courses/foundationacademienglish/?cl=1

  1. College Readiness: Reading, Writing, and Math: bu kurs uçurymlara uniwersitetde okajak wagtynda dersleri saýlamaga kömek edýär, şeýle-de hem iňlis dilinde okamak düşümjesini we grammatikasyny doly düşünmäge kömek edýär.

Has giňişleýin maglumat: https://www.mooc-list.com/course/college-readiness-reading-writing-and-math-canvasnet

  1. Business English Communication Skills. Iňlis uniwersitetinde gepleşik, ýazyşmak, prezentasiýa taýýarlamak we meýilnamalaşdyrmak ýaly ugurlaryndan ybarat bolýan Waşington Uniwersitetiniň Iňlis dili kursy.

Has giňişleýin maglumat: https://www.coursera.org/specializations/business-english

  1. Pre-college English. Bu sizi iňlis dilinde talyp işlerini ýazmaga taýýarlaýan kurs:

https://learn.saylor.org/course/view.php?id=42

Bu kursy geçmek üçin iňlis dilini gowy bilmelidirsiňiz. Eger-de iňlis dilini ýeterlik derejede bilmeýän bolsaňyz, ilki bilen Iňlis dili kurslaryny geçmek maslahat berilýär: https://learn.saylor.org/course/index.php?categoryid=29