Nemes dilini öwrenmek üçin web-sahypalaryň toplumy

53
thumbnail
  • DeutschAkademie nemes dili onlaýn kursy – iň doly we düşnükli nemes dili grammaiki kurslaryň biridir.

Has giňişleýin maglumat: https://www.deutschakademie.de/online-deutschkurs/russisch

  • Deutsche Welle mugt nemes dili kurslary – dili islegiňiz boýunça öwrenmek üçin mümkünçilikdir.

Has giňişleýin maglumat: http://startdeutsch.ru/

  • Nemes dilini mugt we toparda öwrenmek mümkinçiligi: dürli mowzuklar boýunça, dürli dil derejelerine laýyk gelýän okuw materiallaryny gözläň we okuw sanawyňyza goşuň.

Has giňişleýin maglumat: https://www.goethe.de/prj/dfd/de/home.cfm

  • info atly köpdilli çeşme Germaniýa we Awstriýada syýahat edýänler we bu ýurtlarda ýaşamak meýilleşdirýänler üçin bilim mazmuny we amaly maslahatlary hödürleýär. Mundan başga-da, rus dilinde hem maglumatlardan ybarat bolýandyr.

Has giňişleýin maglumat: https://deutsch.info/courses

  • Studygerman.ru platformasy dürli tomaşaçylara – tejribesiz okuwçylardan mugallymlara çenli ýöriteleşdirilendir. Onlaýn sapaklar bölüminde nemes dili esaslary, makalalar, atlar, sypatlar, çalyşmalar, işlikler bilen tanyşmaga gönükdirilen 10 sapak bar.

Has giňişleýin maglumat: https://www.studygerman.ru/