Berliniň Deputatlar palatasynyň talyp haky

Möhleti
15.12.2021
Arza göýbermek

1994-nji ýylda, Ikinji jahan urşy gutarandan elli ýyl töweregi wagt bäri Berliniň jemgyýetçilik durmuşyna ep-esli täsir eden Soýuzdaş ýurtlara minnetdarlyk nyşany hökmünde Berlin Parlamenty Berliniň Deputatlar palatasynyň Okuw gaznasyny döretdi. Gaznanyň maksady öňki ýaranlary – Beýik Britaniýa, Fransiýa, ABŞ, Russiýa we öňki Sowet Soýuzynyň beýleki ýurtlary bilen gatnaşyklary saklamak we giňeltmekdir. Häzirki wagtda Berliniň Deputatlar palatasynyň okuw gaznasy ýylda 15 töweregi talyp hakyny berýär. 10 aý üçin hasaplanylýan talyp hakyň göwrümi, uçurymlar we aspirantlar üçin aýda 1100 ýewro, ylym dalaşgärleri üçin aýda 1630 ýewro.

Talaplar

Talyp hakyny almak üçin arzany tabşyranlar öz ýurtlaryndaky iň ýokary derejeli ýaş alymlar toparyna, ýagny ortaça ýokary kär derejesine eýe bolmalydyrlar.

Talyp haky hünär kärleri esasynda berilýär.

Dalaşgärleriň ýaşy 35 ýaşa çenli bolmalydyr. Talyplar birinji derejesini (bakalawr) 25 ýaşyna çenli alan bolmalydyrlar.

Soňky synaglardan geçenden soň uzak wagtlap öz ýurdunda hiç hili ylmy iş görkezmedik kandidatlar, bu talyp hakyna seredilip bilinmez.

Gazna dalaşgärleriň arzalary bilen jikme-jik gözleg meýilnamasyny tabşyrmagyna garaşýar. Mundan başga-da, Berlindäki uniwersitet professoryndan ýa-da gözleg institutynyň ýolbaşçysyndan gözegçiligini tassyklamaly. Bu tassyklama, arzanyň resminamalary bilen bilelikde tabşyrylmalydyr. Entek diplomy bolmadyk talyplar üçin professoryň gözegçiligini tassyklamak hökmany däl, emma tabşyrsaňyz arzaňyz artykmaçlyk alar.

Gerekli resminamalar

  • sözbaşy sahypasyndaky suratly CV;
  • gözleg we gözleg taslamasynyň jikme-jik we takyk görkezilmegi, şeýle hem karar bermek üçin möhüm bolan öňki gözleg we gözleg işleriniň tanyşdyrylyşy;
  • Dalaşgärleriň geljekde jemgyýet üçin gazanmak we etmek isleýän zatlaryny beýan edýän höweslendiriş haty;
  • Berlin uniwersitetiniň mugallymlary ýa-da gözleg institutlary bilen hakyky aragatnaşyklary tassyklamak (ylmy ýolbaşçynyň ýoldaşlygyny tassyklamak);
  • Arza berijiniň akademiki kärleri barada maglumat berýän hünärmen mugallymlaryň 2 hasabaty;
  • ähli synaglaryň bahalary bilen uniwersitet şahadatnamalary;
  • Diplom ýa-da uniwersitetiň gutardyş şahadatnamasy.

Zerur bolsa, şahadatnamalar nemes ýa-da iňlis diline terjime edilmelidir.

Berlen resminamalaryň dolulygyna gaýtadan işlemek üçin zerur şert. Resminamalar doly däl bolsa, dalaşgärler diskwalifikasiýa ediler.

Arza blankasy: https://www.parlament-berlin.de/media/download/844

Giriş möhleti: 15-nji dekabr, 2021

Maksatnamanyň senesi: 2022-nji ýylyň 1-nji oktýabry – 2023-nji ýylyň 31-nji iýuly

Şahsy maglumatlar:

Berliniň Deputatlar palatasynyň okuw gaznasy

Niederkirchnerstr. 5

D-10117 Berlin

Tel. 0049-30-2325 2005

E-Mail: studienstiftung@parlament-berlin.de

Has giňişleýin maglumat: Подробнее: https://www.parlament-berlin.de/Das-Parlament/Studienstiftung