Russiýada tölegsiz okuw mümkinçiligi

Möhleti
25.11.2021
Dereje
Bakalawr
Arza göýbermek

Daşary ýurtly talyplar 2022/2023 okuw ýylynda Russiýada mugt bilim almak üçin arzalaryny maglumat ulgamynda tabşyryp bilerler https://education-in-russia.com/ .

Talyp bolmak mümkinçiligi Russiýa hökümetiniň ýörite kwotasy boýunça daşary ýurtly dalaşgärlere mugt berilýär. Saýlaw kampaniýasyna Russiýa Federasiýasynyň Bilim we ylym ministrliginden we Rossotrudniçestwodan başga-da Russiýanyň Daşary işler ministrligi hem gatnaşýar.

Daşary ýurtlarda ýaşaýan we federal býudjetiň hasabyna Russiýada okamak isleýän daşary ýurt raýatlary we watandaşlary resminamalaryny 2021-nji ýylyň 25-nji noýabryna çenli iberip bilerler.

Maglumat ulgamyna giriş ” Russiýa Federasiýasynda daşary ýurtlular üçin bilim” atly ýörite web sahypasynda amala aşyrylýar. Bu sahypada hasaba alynmadyk adamlara bäsleşige gatnaşmaga rugsat berilmeýär. Täze ulgam hyzmaty aç-açan prosesi üpjün eder: arza tabşyryş, saýlaw, goldaw, şol sanda migrasiýa goldawy.

Daşary ýurt raýatlary we raýatlygy bolmadyk adamlar, şol sanda daşary ýurtda ýaşaýan we kwalifikasiýa synaglaryna gatnaşmak üçin isleg bildirýänler, ýokardaky maglumat ulgamy bilen resminamalary tabşyrmaly.

2022/2023-nji okuw ýyly üçin, Russiýanyň federal býudjetinden Türkmenistanyň raýatlary, raýatsyz adamlar, Türkmenistanda ýaşaýan watandaşlar üçin orta hünär, ýokary we goşmaça hünär biliminiň bilim maksatnamalaryna girip bilerler.

Talyplaryň saýlawy nädip geçýär?

 1. Birinji tapgyr, maglumat ulgamynyň kömegi bilen, Russiýanyň daşary ýurt wekilhanalary tarapyndan amala aşyrylýar. Synag netijelerine esaslanyp, döwlet üçin bölünip berlen kwota laýyklygynda, dalaşgärleriň sanawy düzülýär. Rossotrudniçestwonyň ​​merkezi edarasy tarapyndan gözden geçirilýär we Russiýanyň Bilim we ylym ministrligine iberilýär.
 2. Saýlawyň ikinji tapgyry, dalaşgärleriň resminamalaryny göz öňünde tutup, Russiýanyň bilim bölümi we uniwersitetleri tarapyndan amala aşyrylýar. Saýlawyň ikinji tapgyrynyň netijeleri Rossotrudniçestvo we Russiýa Federasiýasynyň daşary ýurtlardaky wekilhanalaryna habar berýär. Galan zatlar, Russiýa gelmek meselelerini geljekki talyplar bilen maslahatlaşmak.

Daşary ýurtlarda ýaşaýan daşary ýurtly dalaşgärleriň we watandaşlaryň raýatlygy bolan ýurduň çägindäki Russiýanyň wekilhanasyna ýüz tutmalydygyny ýadyňyzdan çykarmaň.

Giriş prosesi:

 1. https://education-in-russia.com/ web sahypasynda registrasiýany geçiň we şahsy hasabyny açyň.
 2. Uniwersiteti we maksatnamany saýlaň.

Russiýanyň 82 sebitinden 741 uniwersitet, dürli ugurlar boýunça bilim programmalary hödürlenýär. Amatly uniwersiteti saýlamak üçin haýsy ugurdan okamak isleýändigiňizi kesgitlemelidir. Indiki ädim bilim programmasyny saýlamakdyr. Russiýada bakalawr, magistratura, hünärmen, aspirantura, adýunktura (ýokary harby-okuw jaýynyň aspiranturasy), ordinatura ýa-da tejribe maksatnamalaryna gatnaşyp bilersiňiz.

 • Resminamalary taýýarlaň we arzany tabşyryň

Arzany şahsy hasabyňyzda taýýarlyp bilersiňiz. Doly doldurmazdan ozal bilim derejesini, bilim görnüşini, maliýeleşdirmegiň görnüşini takyk kesgitlemeli, şeýle hem, okamak isleýän uniwersitetleriň sanawyny düzmek hem maslahat berilýär.

Arza aşakdakylar bilen bilelikde berilmelidir:

 • Pasportyňyzyň ýa-da başga şahsyýet resminamanyňyzyň göçürmesi;
 • Bilim şahadatnamasy;
 • Doldurylan arza;

Arzada ileri tutulýan ugur boýunça azyndan 6 uniwersitetiň sanawyny görkezmeli. Ähli resminamalaryň rus diline terjime edilmegi we notarius ýa-da konsul tarapyndan tassyklanmagy möhümdir. Belli bir uniwersitete giriş barada maglumat alanyňyzdan soň, resminamalaryň sanawyny barlaň, sebäbi goşmaça resminamalary talap edip bilerler.

Hökümet kwotasynyň çäginde döwlet tarapyndan maliýeleşdirilýän dalaşgärler üçin, ýurda baglylykda saýlawyň birinji tapgyrynda Rossotrudniçestwo ýa-da Russiýa Federasiýasynyň konsullyk edarasynyň wekilleri bilen söhbetdeşlik geçmek zerur bolup biler, şeýle-de hem giriş synaglaryny tabşyrmaly bolarsyňyz.

Giriş prosesi:

 • Uniwersitet we ugur barada karar beriň.
 • Resminamalary taýýarlaň we arzany tabşyryň.
 • Ýurduňyzda giriş synagyndan geçiň.
 • Saýlawyň ikinji tapgyryndan geçiň.
 • Talyp wizasyny taýýarlaň.

Aşakdaky düzgünleri amala aşyryň:

 • Şahsy hasabyňyzda söhbetdeşlik we giriş synaglary barada maglumat alyň.
 • Söhbetdeşlik ýa-da giriş synagyna registrasiýa ediň (zerur bolsa).
 • Söhbetdeşlige ýa-da giriş synagyna görkezilen wagtda gatnaşmaly.
 • Synag we saýlaw tapgyrynyň geçmegiň netijelerine esaslanyp, öz ýurduňyzdaky dalaşgärleriň arasynda reýtingdäki ornuňyzy kesgitläp, ikinji tapgyryna geçmek mümkinçiligine baha berip bilersiňiz.
 • Şahsy hasabyňyzda saýlawyň ikinji tapgyryna geçmek ýa-da arzany ýatyrmak barada maglumatlary okap bilersiňiz.
 • Saýlawyň ikinji tapgyryndan geçmek.

Saýlawyň ikinji tapgyrynda döwlet tarapyndan maliýeleşdirmegiň, şeýle hem beýleki maliýeleşdiriş çeşmeleriniň hasabyna okuwa girmek üçin ýüz tutýan dalaşgärleriň arzalary uniwersitetler tarapyndan seredilýär.

 • Okuw wizasy üçin ýüz tutuň we okuwa geliň

Russiýa Federasiýasyna girmek üçin daşary ýurtlulara pasport we okuw wizasy gerek. Okuw wizasy üçin Russiýa Federasiýasynyň ilçihanasynda ýa-da konsullygynda ýüz tutup bilersiňiz. Munuň üçin Russiýanyň Daşary işler ministrligi ýa-da uniwersitetiň özi tarapyndan çakylyk almaly (kwota bilen okuwa girende).

Giriş möhleti: 2021-nji ýylyň 25-nji noýabry

Arza bermek prosesi barada has giňişleýin maglumaty: https://education-in-russia.com/how-to-proceed/admission-process