Şweýsariýada gözleg taslamasy üçin talyp haky

Möhleti
01.12.2021
Arza göýbermek

Şweýsariýanyň Kompýuter we aragatnaşyk ylymlary mekdebi talyplara gözleg taslamalaryna gatnaşmak üçin tomus talyp hakyny hödürleýär.

Kim gatnaşyp biler?

Talyp haky BSc, BTech, MSc, MTech ýa-da Informatika, Kompýuter Inženerligi, Telekommunikasiýa ýa-da Elektrotehnika ýaly ugurlar boýunça okaýan talyplara berilýär. Aspiranturada okaýan talyplar gatnaşyp bilmez. Arzany tabşyranda, dalaşgärler azyndan bakalawr derejesiniň 2-nji kursynda ýa-da ondan ýokary kursda okamaly (şonuň üçin ähli dalaşgärler bakalawr derejesiniň iň bolmanda 1-nji ýylyny üstünlikli tamamlamaly). Ajaýyp akademiki netijeleri bolan talyplara bäsdeşlik esasynda taslamalar hödürlenýär.

Bu maksatnama näme üçin gatnaşmaly?

EPFL-de tomusky tejribe bäsdeşlik gözleg gurşawynda ýokary höweslendiriji okuw tejribesi, şeýle hem Şweýsariýada başga bir medeniýeti, tory gurmagyň we dünýä karýerasyna taýýarlanmagyň ajaýyp usulydyr! Mundan başga-da, köp gözel ýerleri we köp dynç alyş ýerleri bolan şäherde birnäçe aýlap gezelenç etmek mümkinçilik bolar.

Taslamanyň dowamlylygy: takmynan 3 aý (köplenç maý bilen sentýabr aralygynda)

Talaplar:

– bellenilen ugurlarda okamak;

– arza tabşyrylanda azyndan bakalawr derejesiniň 2-nji kursynda bolmaly;

– ýokary akademiki üstünliklere eýe bolmaly.

Gerekli resminamalar:

Onlaýn arza tabşyranyňyzda üç resminamany ýüklemek üçin baglanyşyk bilen hat iberilýär: rezýume, bahalaryň tabeli we höweslendiriş haty. Bahalandyrmalar uniwersitetiňiziň hödürleýän islendik görnüşinde bolup biler we hemme akademiki bahalardan ybarat bolmalydyr. Bahalaryň tabeliniň wagtynda alyp bilmeseňiz ýa-da käbir soňky bahalar ýok bolsa, uniwersitet web sahypasyndan PDF görnüşinde çap etmelidirsiňiz (ýöne resmi däl ýazgylar, asyllygyna şübhelenýän bolsaňyz, arzaňyza howp abandyryp biler). Resminamaňyz iňlis dilinde däl bolsa, asyl nusgasyny we terjimesini iberiň (terjimäniň resmi bolmagy hökmany däl, muny özüňiz edip bilersiňiz). Resminamalaryň formaty hökman PDF bolmalydyr.

Aýlyk stipendiýa: aýda 1600 frank (+ transport çykdajylarynyň ödenmesi)

Onlaýn arza: https://summer.epfl.ch/apply.html

Möhlet: 1-nji dekabr, 2021

Has giňişleýin maglumat üçin: https://summer.epfl.ch/