Rus dili amaly mugt kursy

53
thumbnail

Bu okuw Russiýada we daşary ýurtlarda ýaşaýan daşary ýurt raýatlaryna, şol sanda rus dilini öwrenip başlaýan rus uniwersitetleriniň daşary ýurt raýatlary üçin taýýarlyk fakultetleriniň we bölümleriniň talyplaryna gönükdirilendir.

Jemi sagatlaryň göwrümi 36 sagat.

Kursyň maksady: daşary ýurtly talyplaryň dil we sözleýiş endiklerini döretmek we kämilleşdirmek (RFL-iň umumy bilimleri, A1-A2 derejeleri), Russiýanyň medeniýetine bolan gyzyklanmany ösdürmek, şeýle hem TORFL synagynyň esasy derejesini geçmäge taýýarlmak.

Bu kurs okuwçylara gündelik, jemgyýetçilik-medeni we bilim ugurlary bilen baglanyşykly çäkli ýagdaýlarda ene dilinde gürleýänler bilen aragatnaşyk zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin zerur endikleri we başarnyklary döretmäge mümkinçilik berer.

Kurs bäş moduldan ybaratdyr: 1-nji modul “Sözlük. Grammatika “, 2-nji modul” Diňlemek “, 3-nji modul” Geplemek “, 4-nji modul” Okamak “, 5-nji modul “Ýazmak “.

Kursa ýazylmak üçin baglanyşykdan geçmeli.

Has giňişleýin maglumat baglanyşykda