ABŞ-nyň alyş-çalyş tejribe maksatnamasy 2022/2023

English
Möhleti
14.01.2022
Arza göýbermek

«Community Engagement Exchange» (CEE) 2022-2023 – 100-den gowrak ýurtda sagdyn we janly jemgyýetleri gurmak üçin, raýat jemgyýetiniň liderlerini goldamak we öňe sürmek arkaly jemgyýetler we ýurtlaryň arasyndaky hyzmatdaşlygy we parahatçylygy berkitmek üçin ajaýyp mümkinçilikdir. ABŞ-da geçiriljek bu halkara alyş-çalyş maksatnamasy, islegli we täsirli liderlere aýratyn baglanyşyklar we gülläp ösýän gatnaşyklary döretmek üçin ähli mümkinçiliklerinden we güýçlerinden peýdalanmak üçin platforma üpjün edýär.

Bu maksatnamanyň esasy maksady – jemgyýetiň ösüşi üçin zerur bolan köpçüligiň gatnaşmagynyň möhüm taraplaryna ünsi jemlemekdir. Esasy taraplar: jyns deňligi, gatnaşyjy dolandyryşy, durnukly ösüş, ýaşlaryň gatnaşmagy we durnuklylygy. Mundan başga-da, bu nesliň ýaş liderleri dürli-dürli we köp ugurly bütindünýä raýat jemgyýet ekosistemasyny ösdürmegi öwrenerler.

«Community Engagement Exchange» alyş-çalyş maksatnamasy ABŞ-nyň Döwlet Departamenti tarapyndan, ABŞ-nyň hökümet tarapyndan maliýeleşdirilýär we IREX guramasy tarapyndan dolandyrylýar.

IREX adatdan daşary gözleg we ösüş alyş-çalyş maksatnamalaryny döretmäge bagyşlanan halkara meşhur telekeçilige degişli däl guramadyr. Maksatnamanyň esasy maksady – gatnaşyjylara sosial taýdan möhüm meseleler barada pikirlenmäge we jemgyýetde ýüze çykýan kynçylyklary geçmek üçin täsirli çözgütleri taýýarlamaga mümkinçilik bermekdir. Bu maksatnama ýaşlarda ýolbaşçylygyň we karar bermek endikleriniň döremegine kömek edýär.

CEE maksatnamasy ABŞ-da geçýän 3 aýlyk maksatnama, Liderlik we Raýatlyk akademiýasynyň gatnaşmagy, jemgyýetçilik bilen baglanyşykly taslamalar we dowam edýän global we ýerli aragatnaşyk ulgamyndan ybarat bolýar. Bu ýyl maksatnama bäş esasy mowzuga gönükdirilýär: raýat gepleşikleri we parahatçylygy gurmak, dolandyryş, deňlik we durnukly ösüş, ýaşlaryň gatnaşygy.

Kabul ederlik:

 • Dalaşgärler öz ýurtlarynda ýaşamaly we işlemeli.
 • 21 ýaşdan 28 ýaş aralygynda bolmaly.
 • Dalaşgäriň iki ýyllyk iş ýa-da meýletin tejribesi bolmaly.
 • Dalaşgär bosgun statusyna eýe bolsa, öz ýurduna wekilçilik ederler.
 • Dalaşgärler iňlis dilini gowy bilmeli.
 • Gatnaşyjyda ABŞ-da üç aý ýaşamak mümkinçiligi bolmaly.
 • Watanyna gaýdyp gelenlerinden soň, öz ýurdunda iki ýyl işlemäge taýyn bolmaly.
 • ABŞ-da alyş-çalyş maksatnamasyna eýýäm gatnaşan dalaşgärler öz ýurtlarynda iki ýyllyk ýaşamak talaplaryny kanagatlandyrmalydyrlar.
 • Soňky üç ýylyň dowamyda ABŞ-nyň hemişelik ýaşaýjysy bolmaly däl.
 • IREX-de işlemeli däl ýa-da IREX-de işleýän işgäriň garyndaşy bolmaly däl.
 • Dalaşgärler degişli ýurtlaryň biriniň raýaty bolmaly.

Maksatnama doly maliýeleşdirilýär, şonuň üçin aşakdaky çykdajylar tölener:

 • J-1 wizasy üçin çykdajylar
 • Ýol tölegleri.
 • Ýaşaýyş jaýy, iýmit we beýleki çykdajylary ýapmak üçin aýlyk kömek.
 • Ätiýaçlandyryş.

Beýleki maglumatlar:

 • Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda üç aýlyk maksatnama: IREX, CEE kärdeşlerini ABŞ-nyň raýat jemgyýeti guramalary bilen birleşdirýär.
 • Bellenen gözegçiler we deň-duşlary üç aýlyk hünär tejribesi arkaly kärdeşlerine goldaw berýärler.
 • Liderlik we raýatlyk akademiýasy: gatnaşyjylar interaktiw okuw meýilnamasy arkaly, ýüzbe-ýüz okuw, terbiýeçilik, hünär okuwy we global aragatnaşyk bilen mowzuklary öwrenerler.
 • Jemgyýet bilen gatnaşygy taslamasy (CEP): kabul ediji guramanyň we ABŞ-nyň halypalaryň kömegi bilen Merkezi we Gündogar Ýewropadaky gatnaşyjylar gaýdyp gelenden soň durmuşa geçirilmegi meýilleşdirilýän Jemgyýetçilik Gatnaşyk Taslamasyny işläp düzýärler we meýilleşdirýärler. Gatnaşyjylar watanlaryna gaýdandan soň, bu taslamalary amala aşyrarlar.
 • Jemgyýetçilik Gatnaşyk Taslamasy (CEP): saýlanan kabul edýän Amerikan taraplary we dünýä liderleri Merkezi we Gündogar Ýewropadan uçurymlaryň ýurduna giderler we bu hyzmatdaşlygy goldamak we ABŞ-da ýa-da öz ýurtlarynda jemgyýetleri berkitmek üçin alnan bilimleri paýlaşmak üçin bilelikde işlärler.

Arza bermek prosesi:

– Onlaýn arzany dolduran dalaşgärler serediler.

– Arzany iňlis dilinde doldurmaly.

– Arza bermezden ozal kabul ederlik kriteriýalaryny okaň.

Onlaýn arza: https://cee.irex.org/Account/Login

Arzany tabşyrmak üçin iň soňky gün: 14-nji ýanwar, 2022-nji ýyl, Gündogar wagty bilen 23:59.

Has giňişleýin maglumat: https://www.irex.org/program/community-engagement-exchange-program-application-information