Prep4Success maksatnamasy – Distansion okuw Ýaz möwsümi 2022

English
Möhleti
20.01.2022
Arza göýbermek

Amerikan geňeşlikleri Türkmenistanyň raýatlaryny Prep4Success maksatnamasyna gatnaşmaga çagyrýar:

  • 18 hepdelik (hepdede 4 gün) intensiw taýarlyk kursy
  • Prep4Success maksatnamasynyň ýaz möwsümi distansion okuw görnüşinde geçiriler
  • Gatnaşyjylardan kompýuter, planşet ýa-da öýjükli telefonlar arkaly internete baglanmak talap ediler. Okuw kursuna degişli materiallar internet arkaly ugradylar.

Bu kurslar ABŞ-nyň ýokary okuw jaýlaryna we kollejlerine girmek üçin gerekli bolan TOEFL/SAT synaglaryndan we akademiki okuw we ýazuwa ýokary derejedäki taýýarlykdan ybarat. Tejribeli maslahatçylar sizi ýokary derejeli kitaplaryň we usullaryň üsti bilen görkezilen ugurlar boýunça gönükdirerler.

Maksatnama gatnaşmaga isleg bildirýänler:

  1. Orta mekdebi tamamlan;
  2. Bakalawr derejesini almadyk;
  3. Türkmenistanyň we daşary ýurduň ýokary okuw jaýlaryna okuwa girmedik (hünär okuwyny gutaranlar gatnaşyp bilýärler);
  4. Orta we ýokary derejede Iňlis dilini bilýän;
  5. ABŞ-nyň ýokary okuw jaýlaryna we kollejlerine girmäge we okamaga bolan uly höwes we gyzyklanma bildirýän;
  6. 18 hepdelik distansion intensiw kurslaryna gatnaşmaga höwesli;
  7. Kynçylyklara taýar bolmaly!

Anketa bukjasy: Ähli resminamalar HÖKMAN elektron poçta arkaly ugradylmaly.

Ähli resminamalar DIŇE associatep4s@americancouncilstm.org poçtasyna 2022-nji ýylyň yanwar aýynyň 20-ne sagat 17:30-a çenli ugradylmaly.

Doly maglumat almak üçin +993 65 27 73 08 belgi we associatep4s@americancouncilstm.org arkaly habarlaşyp bilersiňiz.

Diňe anketany dolulygyna dolduran dalaşgärler synaga çagyrylar.

Çeşme: https://tm.usembassy.gov/p4s-spring-2022/