UNRCCA akademiýasy 2022 ýyla gatnaşyjylaryň arzalaryny kabul edip başlady

Möhleti
31.01.2022
Arza göýbermek

BMG-niň Merkezi Aziýa üçin Öňüni alyş diplomatiýa merkeziniň (UNRCCA) Öňüni alyş diplomatiýasy akademiýasy ugrunda her ýyl 18 ýaşdan 29 ýaş aralygyndaky Merkezi Aziýada we Owganystanda ýaşlar üçin okuw geçirýär. UNRCCA Öňüni alyş diplomatiýa akademiýasynyň işi Ýaşlar strategiýasy 2030 we BMG Howpsuzlyk Geňeşiniň 2015-nji ýylda kabul edilen “Ýaşlar, Parahatçylyk we Howpsuzlyk” 2250-nji kararyna laýyklykda amala aşyrylýar.

Diňleýjileriň saýlawy höweslendiriji we başlangyçly ýaşlar üçin ýaşlar lideriniň bilimlerini we başarnyklaryny ele almak üçin ajaýyp mümkinçilik bolan ýaryş esasynda amala aşyrylýar. 2022-nji ýylyň gatnaşyjylary indiki mowzuklar boýunça bilim alarlar: öňüni alyş diplomatiýasynyň esaslary; dawalaryň öňüni alyş strategiýalary; medeniýetara aragatnaşyk; kibernetik giňişlikde maglumat howpsuzlygy; adam hukuklary; zorlukly ekstremizmiň öňüni almakda ýaşlaryň roly we gatnaşmagy; ýolbaşçylyk we täsirli aragatnaşyk endikleri, Ýaşlar, Parahatçylyk we Howpsuzlyk Gün tertibine we 2030-njy ýyl meýilnamasyna laýyklykda beýleki bilimler.

Pandemiýada sapaklaryň köpüsi onlaýn ýagdaýda geçiriler we şonuň üçin olara doly gatnaşmak üçin durnukly internet birikmesi zerurdyr.

Okuw gutarandan soň, gatnaşyjylar Merkezi Aziýada we Owganystandaky Öňüni alyş diplomatiýa akademiýasyny gutaranlaryň bar bolan sebitara ulgamyna goşularlar we UNRCCA we BMG ulgamynyň beýleki gurluş bölümleri tarapyndan gurnalan çärelere gatnaşarlar.

Bäsleşige gatnaşmak üçin kriteriýalar:

  • Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Täjigistanyň, Türkmenistanyň, Özbegistanyň we Owganystanyň raýatlary 18 ýaşdan 29 ýaş aralygyndaky syýasy ylymlar, halkara gatnaşyklary, halkara ykdysady gatnaşyklar, kanunçylyk, sosiologiýa boýunça ýöriteleşdirilen uniwersitetlerde okamagy meýilleşdirýärler ýa-da eýýäm okaýan talyplar.
  • Daşary ýurtda ýaşaýan bu gatnaşyjy ýurtlaryň raýatlary we häzirki wagtda ýokardaky alty ýurduň haýsydyr birinde okaýan beýleki ýurtlaryň raýatlary hem bäsleşige gatnaşyp bilerler.

Gatnaşmak üçin arza:

  1. Arzany https://forms.gle/FwyTrgUbyRwufPgz5 sahypasynda dolduryň
  2. Aşakdaky soraglary öz içine alýan rus dilinde ýa-da iňlis dilinde (300 – 500 söz) onlaýn höweslendiriş hatyny ýazyň we ýükläň:
  • Öňüni alyş diplomatiýasy akademiýasy sizi nädip gyzyklandyrdy? Sizi näme höweslendirýär?
  • Sebitara ulgamy üçin nädip peýdaly bolup bilersiňiz?
  1. Meýletin tejribäňiz.

* Höweslendiriş hatyna goşulan özüňiz hakda gysga wideo (30-60 sek). Hökmany däl, ýone makullanýar.

Höweslendiriş haty, saýlama komiteti tarapyndan saýlanmagyň birinji tapgyry, üstünlikli bolsa, onlaýn söhbetdeşlige çagyrylarsyňyz.

Rus ýa-da iňlis dilindäki arzalar 2022-nji ýylyň 31-nji ýanwaryna çenli kabul ediler. Diňe “Google Forms” platformasynyň üsti bilen doldurylan arzalar komissiýa tarapyndan serediler.

Gatnaşanlara baha bermegiň ölçegleri:

– ýüz tutmak üçin höwes

– Akademiki / hünär tertibi

– Öňüni alyş diplomatiýasynyň möhüm rol oýnan, oýnaýan ýa-da oýnap biljek sebit we milli meselelerini kesgitlemek / bilmek

– Jemgyýetiňizde sosial hyzmatynyň / meýletinligiň subut edilen tejribesi

– Döredijilik

– Rus we / ýa-da iňlis dilini bilmek

UNRCCA Öňüni alyş diplomatiýa akademiýasy topary finalçylary / ýeňijileri saýlar.

Diňe bäsleşigiň finalçylary e-mail habarnamasyny alarlar.

Has giňişleýin maglumat üçin Aziz Kuliýewa ýüz tutuň: aziz.kuliyev@un.org

Arzany tabşyrmak üçin soňky gün: 31-nji ýanwar, 2022

Has giňişleýin maglumat: https://unrcca.unmissions.org/unrcca-preventive-diplomacy-academy-2022