Türkiýäniň ýokary okuw jaýlarynda okamak üçin talyp haklary ( 2022). Bakalawr/Magistr/PhD

Möhleti
20.02.2022
Dereje
Bakalawr
Arza göýbermek

Türkiye Scholarships, zehinli talyplara we gözlegçilere Türkiýäniň ýokary okuw jaýlarynda doly bilim almak üçin berilýän hökümet tarapyndan maliýeleşdirilýän bäsdeşlik talyp hakydyr. Programmanyň maksady, döwletleriň arasynda hyzmatdaşlygy we düşünişmegi güýçlendirmek üçin geljekki liderleri döretmekden ybarat.

Resminamalaryň kabul ediş döwri: 2022-nji ýylyň 10-njy ýanwaryndan 20-nji fewrala

Talyp haklaryň artykmaçlyklary:

 • Maliýe goldawy;
 • Mugt bilim;
 • Lukmançylyk ätiýaçlandyryşy;
 • Uniwersitete ýerleşdirmek;
 • Okuw, jemgyýet we medeni mümkinçilikler.

Okuw maksatnamalary we derejeleri.

Arzalar bakalawr, magistratura we doktorantura üçin kabul edilýär. Gözleg talyp haky, Success Scholarships we KATİP ýaly beýleki programmalaryň tabşyrylyşy üýtgeýär we web sahypasynda we sosial mediýada yzygiderli yglan edilýär.

Talaplar:

 • Okuw kriteriýalary:
 • Bakalawr derejesi üçin iň pes akademiki görkezijiler: 70%
 • Magistratura we doktorlyk derejeleri üçin iň pes akademiki görkezijiler: 75%
 • Lukmançylyk ylymlary (lukmançylyk, stomatologiýa we farmakologiýa) üçin iň pes akademiki görkezijiler: 90%
 • Ýaş kriteriýalary:
 • Bakalawr derejesi üçin 21 ýaşa çenli;
 • Magistr derejesi üçin 30 ýaşa çenli;
 • Doktorlyk derejesi üçin 35 ýaşa çenli;

Kabul edilýänler:

 • Daşary ýurt raýatlary
 • Şu okuw ýylynyň ahyrynda (2021-nji ýylyň sentýabr aýyna çenli) ýokary bilim alyp bilýän dalaşgärler.
 • Gözlegçiler we alymlar.

Kabul edilmeýän toparlar:

 • Türk raýatlary we türk raýatlygyny ýitirenler.
 • Türk uniwersitetlerinde okaýan talyplar.

Arza bermek prosesi:

 Arza diňe https://tbbs.turkiyeburslari.gov.tr/ ​​üsti bilen şahsy tabşyrylmaly.

 • Dalaşgärlere amaly ulgamdaky görkezmeleri we duýduryşlary üns bilen okamagy maslahat berýäris.
 • Dalaşgärler zerur resminamalary arza ulgamyna ýüklemeli.
 • Arzalar diňe programma ulgamy arkaly kabul edilýär.
 • Arza mugt tabşyrylýar. Tölegli siziň adyňyzdan arzany tabşyrmaga hödürleýän adamlardam kabul etmegiňizi haýyş edýäris.
 • Türkiye Scholarships bilen siz hem uniwerisiteti hem talyp hakyny gazanýarsyňyz. Dalaşgärler arza ulgamynda saýlan 12 uniwersitetleriň birinde ýerleşerler.

Gerekli resminamalar:

 1. Dalaşgäriň ýakynda düşen suraty (dalaşgäriň kesgitlenip bilinmeýän suratlary talyp hakyny almak mümkinçiligi azaldar).
 2. Synag netijeleri (halkara kwalifikasiýasy ýa-da şahadatnamasy bolmadyk dalaşgärler üçin zerur).
 3. Okuw jaýyny gutaranyny tassyklaýan diplom ýa-da şahadatnama.
 4. Akademiki ýetişgenligi barada maglumat.
 5. Saýlanan uniwersitetiň (GRE, GMAT, DELF, YDS, YÖS we ş.m.) talap etse halkara synaglaryň netijeleri.
 6. Dil synaglarynyň netijeleri (saýlanan uniwersitet ýa-da maksatnama talap edýän bolsa).
 7. Gözleg boýunça teklip we ýazan işiňiziň nusgasy (PhD derejesiniň dalaşgärleri üçin).

Aşakdaky jikme-jikliklere üns beriň:

 • Türkiýäniň uniwersitetlerindäki programmalaryň köpüsi türk dilinde okadylýar. Şeýle-de bolsa, käbir uniwersitetler iňlis ýa-da başga dillerde programmalar hödürleýärler. Bu programmada okamak isleýän dalaşgärleriň dili bilýändigini tassyklaýan şahadatnamasy (TOEFL we ş.m.) bolmaly. Bu programmalaryň köpüsi GRE, GMAT, SAT we ş.m. ýaly halkara giriş synaglaryny talap edýär.
 • Türk dilinde C1 derejeli şahadatnamasy bolmadyk ähli dalaşgärler (iňlis dilinde ýa-da beýleki dil programmalarynda girenleri hem goşmak bilen) bir ýyllyk türk dili kursyny tamamlamaly we okuw ýylynyň ahyryna C1 derejeli şahadatnama almaly.

Saýlaw prosesi:

Arzalar akademiki görkezijilere, okuwdan daşary çärelere we dalaşgäriň beýleki hünär häsiýetlerine esaslanýar. Arza baha beriş prosesinde, dalaşgärlere teklip edilýän maksatnama, akademiki we jemgyýetçilik üstünliklerine baglylykda baha berler.

 1. Deslapky baha:

Ähli arzalar iň pes akademiki bahalar, ýaş çäkleri, zerur resminamalar we ş.m. ýaly esasy ölçeglere esaslanýar.

 1. Dalaşgärleriň arzalary kabul ediş komiteti tarapyndan akademiki ýagdaýy,öňki kwalifikasiýasy, akademiki gyzyklanmalary, kär maksatlary, saýlamanyň yzygiderliligi, niýet hatynyň aýdyňlygy, jemgyýete gatnaşmagy we ş.m. ýaly birnäçe kriteriýa esasynda barlanýar, ondan soň söhbetdeşlik üçin ökde dalaşgärleriň sanawy düzülýär.
 2. Söhbetdeşlik:

Soňky sanawdaky dalaşgärler bilen 100-den gowrak ýurtda söhbetdeşlik geçirýärler.

Söhbetdeşlik, adatça, 15-30 minut dowam edýär we aşakdaky formatda geçirilýär:

 • Tanyşlyk;
 • Resminamalaryň barlagy;
 • Dalaşgäriň höwesi;
 • Akademiki bilimler we kär maksatlary;
 • Tamamlama we komissiýa soraglar.

Söhbetdeşlik dalaşgäriň kabul ediljekdigini ýa-da edilmejekdigini aýtmaýandygyny ýadyňyzdan çykarmaň.

Bellik: Söhbetdeşlik üçin saýlanan dalaşgärler, okuwyny gutarmadyk bolsalar, her okuw ýyly üçin ähli akademiki görkezijileri, resminamalary we şahadatnamalary görkezmeli.

 1. Saýlaw:

Söhbetdeşlikleriň netijeleri kabul ediş komiteti tarapyndan bahalandyrylýar we talyp haklaryny gazanan dalaşgärleriň sanawy düzülýär. Bu soňky ädimde, Türkiye Scholarships dalaşgäriň umumy hukugy we laýyklygy bahalandyrylýar.

Resminamalaryň tabşyryş döwri: 2022-nji ýylyň 10-njy ýanwaryndan 20-nji fewrala çenli (zerur resminamalary öňünden taýýarlap bilersiňiz)

Has giňişleýin maglumat üçin: https://www.turkiyeburslari.gov.tr/