Global UGRAD atly halkara alyş-çalyş maksatnamasy

Möhleti
06.01.2022
Arza göýbermek

Talyplar üçin halkara alyş-çalyş maksatnamasy (Global UGRAD) ABŞ-nyň Döwlet departamentiniň Bilim we medeniýet meseleleri boýunça býurosynyň maksatnamasydyr. Bu maksatnama1-nji kursdan 3-nji kursa çenli okaýan talyplara bir semestriň dowamynda ABŞ-da okamak mümkinçiligini berýär. .

ABŞ-daky 70 dürli kollej we uniwersitet bu maksatnama gatnaşýar, gatnaşyjy uniwersiteti saýlap bilmez.

Maksatnaman guramaçylar tarapyndan doly maliýeleşdirilýär:

 • Maksatnama gatnaşmak üçin gidiş-geliş ýol harajatlary;
 • ABŞ-da okuw we ýaşýyş;
 • watanyňyzdan çykmazdan ozal ugrukdyryş;
 • ABŞ-a geleniňizden soň onlaýn ugrukdyryş;
 • maksatnamanyň ahyrynda seminar.

 

Kabul ederlik:

 • 18 ýaşdan uly bolmaly;
 • Global UGRAD maksatnamasynyň gatnaşyjy ýurdunyň raýaty bolmaly we häzirki wagtda şol ýurtda ýaşamak;
 • islendik akkreditlenen uniwersitetde ýokary ýetişgenlikli bakalawr derejesinde doly okuwda okamaly we Global UGRAD maksatnamasyny tamamlandan soň okuwy gutarmanka azyndan bir semester galmaly;
 • orta bilimi öz ýurdunda tamamlamaly;
 • ýokary iňlis dili bilimi (käbir finalçylar üçin iňlis dilini öwretmek mümkinçilik berilýär);
 • 2022-nji ýylyň awgustynda ýa-da 2023-nji ýylyň ýanwarynda ABŞ-da okuwa başlamak mümkinçiligi (saýlanan dalaşgärler gatnaşmak senesini saýlap bilmezler);
 • maksatnama üçin zerur bolan ABŞ-nyň talyp alyş-çalyş (J-1) wizasyny almaga hukugy bolmaly;
 • lukmançylyk rugsady;
 • maksatnamany tamamlandan soň öz ýurduňyza gaýdyp barmak hökman.

UGRAD maksatnamasyna gatnaşmaga hukugy bolmaýan adamlar:

 • ABŞ-nyň raýatlary we ABŞ-nyň hemişelik ýaşaýjylary;
 • Häzirki wagtda öz ýurdunyň daşynda okaýan, ýaşaýan ýa-da işleýän şahslar;
 • ABŞ-nyň Döwlet Departamentinde we / ýa-da ABŞ-nyň Halkara Ösüş Gullugynda (USAID) işleýän ABŞ-nyň daşary ýurtlardaky wekilhanalarynyň ýerli işgärleri; işgärler işden aýrylandan soň bir ýylyň dowamynda maksatnama gatnaşyp bilmeýärler;
 • ABŞ-nyň Döwlet departamentiniň we USAID-iň işgärleriniň ýakyn maşgala agzalary (ýagny är-aýallary we çagalary); maşgala agzalary hem işden aýrylandan soň bir ýylyň dowamynda maksatnama gatnaşyp bilmeýärler;
 • World Learning-iň häzirki işgärleri we ýakyn maşgala agzalary.

Onlaýn ýagdaýda arzany tabşyryň: https://webportalapp.com/sp/login/ugrad_student_application_2022

 Arza bermegiň soňky güni: 6-njy ýanwar, 2022

Aragatnaşyk üçin: exchangeprograms@worldlearning.org

Has giňişleýin maglumat üçin: https://www.worldlearning.org/program/global-undergraduate-exchange-program/