Online Professional English Network (OPEN) maksatnamasy

English
Möhleti
25.01.2022
Arza göýbermek

ABŞ-nyň Aşgabatdaky ilçihanasy 2022-nji ýylyň ýazynda boljak Online Professional English Network (OPEN) maksatnamasyna gatnaşmak üçin arzalary kabul edýär. OPEN maksatnamasy ABŞ-nyň uniwersitetleri tarapyndan onlaýn kurslary döretmek we durmuşa geçirmek (CIOC), okyjylaryň höweslendirişini we gatnaşygyny höweslendirmek (FSME), iňlis dili okuw guraly hökmünde (EMI), TESOL usulyýeti, mugallymlar üçin hünärmen ösüş we tankydy pikirlenmäni birleşdirmek ýaly 8 hepdelik dowamly kurslaryny hödürleýär.

Kabul ederlik.

Dalaşgärler hünär derejesini ýokarlandyrmagy maksat edinýän we bilimlerini deň-duşlary bilen paýlaşmak isleýän ýokary höwesli mugallymlar, mugallymlaryň halypalary ýa-da ministrlik işgärleri bolmaly:

  • Gatnaşyjy ýurduň raýaty bolmaly we kursyň dowamynda ýurduňyzda ýaşamaly.
  • ABŞ-nyň goşa raýatlygy bolmaly däl.
  • ABŞ-nyň uniwersitet derejesinde akademiki işleri ýerine ýetirmeli (CEFR takmynan B2).
  • Okuw sapaklaryny tamamlamak üçin hepdede azyndan 8-10 sagat sarp ediň.
  • Internete girýän enjama giriş (hepdede 4-5 gezek).
  • Iňlis tehniki adalgalaryna düşünmeli.
  • Ulanyjy ady we paroly döretmek, web sahypalaryna girmek üçin şahsyýet maglumatlaryny ulanmak, e-mail ulanmak, internet gözlemek we faýl ýüklemek ýaly elektron faýllara (meselem, PDF, MS Word, Excel) girmek we dolandyrmak boýunça esasy tehniki başarnyklara eýe bolmaly.
  • Onlaýn gepleşiklere gatnaşmaly we ýazuw meselelerini wagtynda tabşyrmak üçin iňlis dilinde gowy ýazmaly.

Bellik: iňlis dili bilen gyzyklanýan hünärmenler has giňişleýin maglumat üçin ABŞ-nyň ýerli ilçihanasynyň Jemgyýetçilik bilen aragatnaşyk bölümine ýüz tutmalydyrlar. Dalaşgärleri saýlamak we hödürlemek üçin ABŞ-nyň ilçihanalary gatnaşýarlar.

Iňlis dili programmalary bölümi arzalary göni kabul etmeýär.

Anketany tabşyrmak üçin: https://drive.google.com/file/d/1QJThvTeorGtb4e5IWxq9GOCokiCfX8DP/view?usp=sharing

 

Arzany tabşyrmak üçin soňky gün: 2022-nji ýylyň ýaz paslynda başlaýan kurslar üçin, arzany 2022-nji ýylyň 25-nji ýanwaryna çenli tabşyrmaly.

ABŞ-nyň Döwlet departamenti tarapyndan okuwy tamamlanlaryň hemmesine şahadatnamalar we sanly nyşanlar berilýär.

Şahsy maglumatlar:

ABŞ-nyň ilçihanasy, Aşgabat.

St. 9 1984 (öňki Puşkin köçesi)

Aşgabat, Türkmenistan 744000

Telefon: (+99312) 940045

Soraglaryňyzy indiki salgy boýunça iberip bilersiňiz sariyevma@state.gov

Has giňişleýin maglumat: https://exchanges.state.gov/non-us/program/OPEN-Program