Katarda bakalawr, aspirantura we magistr derejeleri üçin talyp haky

Möhleti
31.01.2022
Dereje
Bakalawr
Arza göýbermek

Katar uniwersiteti her okuw ýylynda zehinli dalaşgärleri goldaýar. Akademiki stipendiýalar akademiki üstünliklerine esaslanýar. Katar uniwersiteti ähli daşary ýurtly talyplar üçin umumy bilim kurslaryny we hünärlerini hödürleýär.

Dünýäniň dürli künjeginden, islendik milletden dalaşgärler arzalary tabşyryp bilerler. Bu talyp haky Katardaky magistr we aspirantura maksatnamalary üçin ähli okuw çykdajylaryny ödär.

Üçünji tarap hemaýatkärleri tarapyndan berilýän talyp haky. Bu talyp haky diňe uniwersitete arzany tabşyryp biljek täze dalaşgärler üçin açykdyr.

Bu talyp hakynyň esasynda iň giň akademiki maksatnamalar hödürlenýär: 29 magistr we 20 programma.

Hiç hili akademiki çäklendirmeler ýok. Talyp haky indiki ugurlar boýunça açykdyr: sungat we ylymlar, işewürlik we ykdysadyýet, bilim, hukuk, lukmançylyk, derman önümleri, yslam okuwlary.

Artykmaçlyrklar:

– mugt bilim;

– ýaşaýyş jaý;

– uçak peteginiň tölegi;

– mugt okuw esbaplary.

Katar uniwersiteti aşakda görkezilen her bir programmada görkezilen giriş talaplaryna laýyk gelýän dalaşgärleri göz öňünde tutýar:

Doktorlyk derejesi üçin:

 • Azyndan 3.0 ortaça bahaly magistr derejesi.
 • Iňlis dilinde hödürlenýän ähli PhD maksatnamalary üçin synag netijeleriň şahadatnamalary (mysal üçin GRE, GMAT) talap edilýär.
 • GPA 3.0 ýa-da has ýokary hünär derejesi bolan dalaşgärler goşmaça kollej / programma giriş talaplaryna laýyk gelmelidir.

Magistr derejesini almak üçin:

Gerekli resminamalar:

Dalaşgärleri saýlamagyň prosedurasynyň bäsdeşlik esasynda geçirilýändigini ýadyňyzdan çykarmaň.

 1. Çap edilen onlaýn arza.
 2. Iň azyndan bir ýyl möhletli pasportyň göçürmesi.
 3. Uniwersitetiň okuw çykdajylarynyň hemaýatkäri tarapyndan beýannama.
 4. Hemaýatkäriň pasportynyň / şahsyýetnamasynyň göçürmesi.
 5. Talybyň okuw wagtynda hemaýatkärligini tassyklaýan resminamalar:
 • Hemaýatkär Katarda ýaşaýan bolsa, talyp okuwyň dowamynda güýje girjek “Bank kepilligini” üpjün etmeli.
 • Hemaýatkäri Kataryň daşynda ýerleşýän bolsa, talyp wiza anketasyny tabşyrmazdan alty aý öň hemaýatkäriň bank hasabatyny bermeli. Bu resminama hemaýatkäriň maliýe mümkinçiliklerini tassyklamaly (okuw, ýaşaýyş jaýy we ş.m. tölegi üçin).
 1. Lukmançylyk şahadatnamasy.
 2. Talybyň ýaşaýan ýurdy üçin jogapkär edara tarapyndan berlen jenaýat ýazgysynyň şahadatnamasy.
 3. QU tarapyndan hemaýatkärlik edilýän okuwa girmek üçin talybyň ene-atasyndan ýa-da howandaryndan tassyklama haty. (Diňe bakalawr derejesi üçin).
 4. Doldurylan arza: http://www.qu.edu.qa/static_file/qu/students/documents/is-student-declaration-form-en.pdf

Bellikler:

 1. Uniwersitet ýokardaky käbir şertleriň ýeterlik däldigini ykrar etmäge ýa-da talybyň ýagdaýyna baglylykda başga-da şertleri goşmaga haklydyr.
 2. Talyplara onlaýn wiza anketasyny iberiň we zerur resminamalary ýükläň.
 3. Giriş karary her semestriň ahyrky möhletine laýyklykda QU kabul ediş bölümi tarapyndan yglan edilýär.
 4. Soraglaryňyz bar bolsa, kabul ediş bölümine ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Has giňişleýin maglumat: http://www.qu.edu.qa/students/international-students/students-visa/prospective-students

Arza bermek prosesi:

 • Giriş we parol bilen hasap dörediň: https://mybanner.qu.edu.qa/PROD/bwskalog.P_DispLoginNon
 • Onlaýn arzany dolduryň.
 • Giriş möhletinden ozal pasport ölçegli suraty we arza berijiniň şahsyýetnamanyň göçürmesini ýükläň.
 • Ulanyjy adyňyzy we parolyňyzy ýadyňyzda saklaň.
 • Onlaýn arzanyň bir bölegi hökmünde QR 200 bakalawr programmasyna arzany tabşyryň.
 • Katarda ýaşamak üçin ygtyýarnamasy bolmadyk daşary ýurtly talyplar QU-a girip bilmezler. Daşary ýurtly okuwçynyň Katarda ýaşamak üçin ygtyýarnamasynyň bolmagy möhümdir. Halkara talyp kabul ediş bölümi talyplara talyp wizasyny (Katarda ýaşamak üçin rugsatnama) almaga kömek edýär. Gyzyklanýan talyplar, talyp wizasy üçin onlaýn ýüz tutmaly we zerur resminamalary QU giriş möhleti bilen ýüklemeli.

 

Ädim-ädimme gollanma:

http://www.qu.edu.qa/static_file/qu/students/documents/steps-apply-graduate.pdf

Arzany tabşyrmak üçin soňky gün: 31-nji ýanwar, 2022.

Has giňişleýin maglumat: http://www.qu.edu.qa/students/admission/graduate/application-timeline#