Yslam Ösüş Bankynyň doly talyp haky 2022 (Bachelor/Masters/Phd)

Möhleti
28.02.2022
Dereje
Bakalawr
Arza göýbermek

Yslam Ösüş Banky – bakalawr, magistr, doktorlyk, gözleg, tehniki we hünär maksatnamalary üçin alty dürli talyp haklary hödürleýär. Okuw diňe ösüp barýan ýurtlar üçin niýetlenendir.

Bu talyp haky daşary ýurtly talyplar üçin ähli çykdajylaryny ödeýär we arza tabşyryş üçin goşmaça töleg ýokdur. Hünärleriň we akademiki ugurlaryň dürli görnüşleri hödürlenýär. Bu talyp hakyň çäginde talyplar IsDB agza ýurtlaryň öňdebaryjy uniwersitetlerinde okap bilerler. Hem erkek adamlara we zenanlara arzany tabşyrmak maslahat berilýär.

Hyzmatdaşlyk maksatnama uniwersitetleriň sanawyma Kembrij uniwersiteti, Oksford uniwersiteti, Kanadadaky Makgill uniwersiteti, YTB, Londonyň Meri uniwersiteti, Türkiýedäki döwlet okuw jaýlary, Daşkent maglumat we tehnologiýa uniwersiteti we Özbegistan milli uniwersiteti girýär.

Bu, Yslam Ösüş Bankyň agza ýurtlaryň talyplary we musulman talyplar üçin öz ýurtlarynda ýa-da beýleki agza ýurtlarda okamak üçin amatly pursat.

Okuw ugurlary:

Bakalawr:

 • Lukmançylyk
 • Stomatologiýa
 • Farmasewtika
 • Şepagat uýasy
 • Mikrobiologiýa
 • Saglygy goraýyş
 • Iýmitlenme
 • Saglyk hyzmatlaryny dolandyrmak
 • Weterinariýa
 • Himiýa
 • Biotehnologiýa
 • Biologiýa
 • Ylym bilen baglanyşykly beýleki ugurlar
 • Gurluşyk
 • Inženerlik
 • Himiýa inženerligi
 • Elektrik inženerligi
 • Geodeziýa
 • Şäher gurluşygy
 • Oba hojalygy we tokaý hojalygy
 • Senagat tehnologiýalary
 • Fizika
 • Geologiýa
 • Informatika
 • Maglumat tehnologiýasy
 • Telekommunikasiýa
 • Elektronika we degişli ugurlar
 • Tebigy baýlyklar
 • Deňiz ylymlary
 • Hukuk
 • Mediýa we žurnalistika
 • Syýasat
 • Telekeçilik
 • Söwda
 • Ykdysadyýet
 • Statistika
 • Demografiýa, ekonometrika
 • Jemgyýetçilik okuwlary

Magistratura:

 • Azyk howpsuzlygy
 • Durnukly ekinler
 • Hasyldan soňky tehnologiýalar
 • Bilim
 • Durnukly ösüş üçin bilim
 • Howanyň üýtgemegi
 • Energetika
 • Durnukly şäherler
 • Izolýasiýa tehnologiýalary
 • Logistika
 • Şäher gurluşygy
 • Durnukly ösüş
 • Şäherleşme
 • Ilatyň gürlügi we epidemiýa
 • Tertipleme
 • Ekologiýa taýdan arassa himiýa
 • Biodürlüligi
 • Plastiki hapalanma
 • Makroplastika
 • Suw we arassaçylyk
 • Lukmançylyk
 • Farmasewtika
 • Iýmitlenme
 • Informatika
 • Lazer we süýüm optikasy
 • Telekommunikasiýa
 • Elektronika
 • Innowasiýa we infrastrukturany ösdürmek
 • Yslam ykdysadyýeti
 • Maliýe we bank işi
 • Halkara ykdysadyýet
 • Žurnalistika
 • Hukuk
 • Intellektual eýeçilik
 • Telekeçilik
 • Söwda

Doktor derejesi:

 • Durnukly oba hojalyk
 • Bilim
 • Durnukly ösüş üçin bilim
 • Howanyň üýtgemegi
 • Energetika
 • Durnukly şäherler
 • Durnukly ösüş
 • Galyndylaryň utilizasiýasy
 • Ilatyň köpelmegi
 • Ekologiýa taýdan arassa himiýa
 • Biodürlüligi
 • Plastiki hapalanma we mikroplastika
 • Suw we arassaçylyk
 • Saglygy goraýyş
 • Ösüş üçin maglumat we aragatnaşyk tehnologiýalary
 • Innowasiýa we infrastrukturany ösdürmek
 • Yslam ykdysadyýeti, maliýe we bank işi
 • Yslam bank we maliýe tertibi we hyzmatlary
 • Halkara maliýe guramasy üçin şerigat ülňüleri
 • Yslam ätiýaçlandyryşy we takwaful
 • Yslam kapital bazary
 • Sukukyň şerigaty we amaly taraplary
 • Yslam mikromaliýeleşdirmesi
 • Zekat dolandyryşy
 • Jemgyýetçilik ylymlary

Artykmaçlyklary:

 • Aýlyk talyp haky
 • Mugt bilim
 • Uniwersitetde / döwlet hassahanasynda bejerginiň tölegi
 • Iki taraplaýyn uçuş petekleriň ödenmesi (bir gezek)
 • Tezisler boýunça gollanma.

Kabul ederlik:

 • Dalaşgärler agza ýurtlaryň raýaty bolmaly ýa-da agza bolmadyk ýurtlardan gelen musulman talyplar bolmaly.
 • Dalaşgärler öz ýurtlarynyň iň gowy 10 döwlet okuw edarasynyň birinden şahadatnama / diplom almaly.
 • Dalaşgärler öňki derejesiniň okuwyň azyndan 70% -ini bilen tamamlan bolmaly.
 • Makullanan programma ugurlaryndan bir hünär saýlamaly.
 • Dalaşgärler IELTS ýa-da TOEFL ýaly iňlis dilini bilmek şahadatnamasyny tabşyrmaly.
 • Ähli tabşyrylan resminamalar iňlis ýa-da fransuz diline terjime edilmelidir.
 • Dalaşgärler başga talyp hakyny kabyl etmeli däldirler.
 • Dalaşgärleriň saglyk ýagdaýy gowy bolmaly we saýlanmak üçin lukmançylyk barlagyndan geçmäge taýýardyklaryny görkezmeli.
 • Bakalawr derejesine arzany tabşyrmak üçin dalaşgär orta mekdep şahadatnamasyny tabşyrmaly, magistr derejesi üçin – bakalawr derejesiniň diplomyny, we doktorlyk derejesi üçin – bakalawr we magistr diplomlaryny tabşyrmaly.

Arza tabşyryş prosesi:

Arza tabşyryş onlaýn ýagdaýda amala aşyrylýar. Giriş:

https://isdbscholarships.smartsimple.com/s_Login.jsp

 • Dalaşgärler registrasiýany geçmeli we talyp haky üçin onlaýn hasaplaryny döretmeli.
 • Arza tölegi ýok we başga tölegler talap edilmeýär.
 • Dalaşgärler dogry maglumatlary we zerur resminamalary bermeli.

Arza bermegiň soňky möhleti: 28-nji fewral, 2022.

Has giňişleýin: https://www.isdb.org/scholarships