Magistr derejesini almak boýunça Fulbraýt maksatnamasy üçin 2023-2024-nji okuw ýyly üçin açyk bäsleşik

English
Möhleti
31.05.2022
Dereje
Magistr
Arza göýbermek

Fulbraýt adyndaky maksatnamasy Türkmenistanyň meşhur ýaş hünärmenlerine 2023-nji ýylyň awgustyndan başlap, ABŞ-nyň belli bir uniwersitetinde magistr derejesini almak mümkinçiligini berýär. Bu maksatnama bir ýa-da iki ýyl dowam eder. Lukmançylyk, weterinar ylymlary, şeýle hem näsaglar bilen ýüzbe-ýüz aragatnaşygy talap edýän hünärlerden başga ähli ugurlar boýunça resminamalar kabul edilýär.

Resminamalaryňyzy şu websahypa tabşyryp bilersiňiz: https://apply.iie.org/ffsp2023

 

Dalaşgärlere bildirilýän talaplar (ähli resminamalar doldyrylan arzaňyzyň özüne yüklenmelidir):

 1. Ýokary okuw jaýyny tamamlandygy barada diplom we şonuň ýany bilen berilýän transcript (arza tabşyrylanda resminamalar hökmany suratda talap edilýär)
 2. СV (rezýume)
 3. Üç (3) sany hödürnamalar (resminama bilen bilelikde tabşyrylmaly)
 4. Iňlis dilini ýokary derejede bilmek
 5. TOEFL/GRE/GMAT synaglarynyň bahalary (eger-de bar bolsa)

 

Dykgat ediň:

 • Tabşyrylýan dokumentleriniň ählisi iňlis dilinde tabşyrylmaly, ýa-da ýanyna iňlis diline edilen resmi terjimelerini çatmaly
 • ABŞ-da ýaşaýan adamlar bu maksatnama gatnaşyp bilmeýärler
 • Dalaşgärler resminamalaryny tabşyrýan wagtynda Türkmenistanda ýaşaýan bolmaly (egerde COVID-19 sebäpli başga bir ýurtda wagtlayyn ýaşaýan bolsaňyz, AshgabatEducation@state.gov bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris)

 

Gatnaşyjylaryň saýlanylşy:

 1. 31-nji maýa çenli: ähli gerekli dokumentleri bilen doldrylan resminamany tabşyrmaly.
 2. Iýun aýynyň birinji ýarym aýy: ABŞ-nyň Ilçihanasy resminamalary barlaýar. Bu tapgyrdan geçen dalaşgärlere elektron poçta arkaly habar berilýär we olar söhbetdeşlige çagyrylýar.
 3. Iýun aýynyň ikinji ýarym aýy: çagyrylan dalaşgärler bilen söhbetdeşlik geçirilýär.
 4. Sentýabr-oktýabr aralygy: ABŞ-nyň Ilçihanasy söhbetdeşlik tapgyryndan geçen dalaşgärleri TOEFL, GRE/GMAT/Duolingo synaglaryna registrasiýa edýär. Fulbraýt maksatnamasy synaglaryň tölegini özi geçirýär.
 5. Oktýabr: ähli tapgyrlardan geçen dalaşgärleriň sanawy Waşington şäherindäki Fulbraýt maksatnamasynyň komiteti tarapyndan gutarnykly netije üçin seredilýär.

 

Goşmaça maglumat:

TOEFL/GRE/GMAT/Duolingo synaglary barada goşmaça maglumatlary şu websahypalardan görüp bilersiňiz:

Resminamalar 2022-nji ýylyň 31-nji maýyna çenli kabul edilýär.

Doly maglumat: https://tm.usembassy.gov/tuk/education-culture-tk/exchange-programs-tk/fulbright-foreign-student-program-masters-degree-tk/