Birleşen Milletler Guramasyna girmek üçin 5 ädim

29
thumbnail

Bu 5 ädimi tamamlamadyk bolsaňyz, açyk wezipelere arzaňyzy tabşyrmaň.

Täjirçilik däl ugurda iş gözlemek, işewürlik korporasiýalaryna garanyňda başgaça görünýär. Onda berjaý edilmeli köp düzgünler we resmi işler bar. Adaty bir guramadan halkara gurama işlemäge geçmezden ozal maslahatlar:

  1. Iňlis dilini kämilleşdiriň.

Iňlis dili siziň ene diliňiz bolsa, 2-nji ädime geçiň.

Iňlis dili esasy halkara dilidir. Gerekli dereje işiňiziň jogapkärçiligine baglydyr. Mysal üçin, aragatnaşyk menejeri iňlis dilinde gürleýänleriň köpüsinden has oňat gürlemeli. Emma ortaça derejä laýyk gelýän iş ýerleri hem bar. Esasy zat, ony yzygiderli gowulaşdyrmaga taýyn bolmak, sebäbi kärdeşler bilen aragatnaşyk we hat alyşmak hem iňlis dilini bilmegi talap edýär.

  1. Tejribe almak.

Boş iş ýerleriň köpüsi, şol bir ugurdaky taslamalarda 3-5 ýyl tejribe talap edýärler. Bu wezipeler başlangyç derejesinden has ýokarydyr. Şeýlelik bilen, bu bolmasa halkara gurama girmek mümkin däl diýen ýaly. Bu durumlarda näme etmeli?

Birnäçe iş usuly bar:

– döwlet edarasynda, habar beriş serişdelerinde ýa-da jemgyýetçilik maksatly işde iş tejribesini almak;

– tejribe ýa-da meýletinlik bilen başlaň (bular soň işe öwrülip biler);

– “mesele” mowzugynda tejribäňizi artdyryň (Saglygy goraýyş, ekologiýa we ş.m.).

Näme bolsa-da, ýüz öwürmäň. Netijede, guramalar täze işgärlere has köp mätäç bolýarlar.

  1. Rezýumeňize has köp wagt sarp ediň.

Bu ugurda täjirçilik firmalaryna iberýän rezýumelerimizden düýpden tapawutlanýar. Her guramanyň öz görnüşi we öz barlamak usullary bar. Mysal üçin, BMG-de ilkinji barlag elmydama açar sözler ýa-da tejribe üçin awtomatiki usulda geçirilýär, sebäbi dünýäniň 200-den gowrak ýurtlardan müňlerçe arzalar gelýär.

Gowy hünärmenleriň köpüsi rezýumeleriň erbetligi sebäpli işe kabul edilmeýärler. Hatda halkara guramalary üçin ýokary hilli rezýume döretmäge kömek edýän maslahat beriş hyzmatlary hem bar, sebäbi bu ýagdaýda rezýume üstünligiň ýarysydyr.

  1. Ýöriteleşdirilen bilim alyň.

Islendik wezipe üçin ýokary bilim islenýär. Dalaşgärleriň arasynda sizi has öňe çykarýar. Emma bu ýeterli däl. Köplenç üstünde işleýän mowzugyňyz bilen baglanyşykly bolmaly. Ýagny, hukuk ugrundan magistr derejäňiz bar bolsa, aragatnaşyk pudagynda iş tejribäňiz bar bolsa-da işe kabul edilmek kyn bolar. Dogry bilim almak gaty möhümdir. Ýewropada ýa-da ABŞ-da bir wezipe almak isleseňiz, bäsdeşleriňiziň köpüsi Ýewropanyň  we ABŞ-nyň ýokary okuw mekdeplerinden diplom alarlar. Bilinmedik uniwersitetleriň diplomlary bilen gysga sanawda bolmak, esasanam giriş derejesindäki wezipeler üçin gaty kyn bolar.

  1. Hödürleýiş hatlary toplaň.

Guramalaryň köpüsi üçin salgylanmalar saýlamak işinde möhüm aýratynlykdyr. Iň azyndan 3 we käwagt 5 hödürleýiş haty gerek.

Hödürleýiş hatlary kimden alyp bolar? Iň gowusy ýolbaşçy ýa-da öňki uniwersitet mugallymdan almak. Käbir ýagdaýlarda milletleriň, wezipeleriň we iş ugurlarynyň dürlüligini görkezmek möhümdir. Mundan başga-da, bu adamlar anketa doldurmaga ýa-da jaň edilende telefon jaňyna jogap bermäge taýyn bolmaly, sebäbi salgylanmalar adatça üns bilen barlanýar.

Çeşme: https://undpjobs.net/map/page/view?alias=5+steps+to+the+UN,+UNDP,+UNICEF,+UNOPS