Türkmenistanda kliniki ordinatorlygyna kabul edilmegi yglan edildi

Başlaýan wagty

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we lukmançylyk senagaty Ministrlikleri kliniki ordinatorlygyna kabul ediljekdigini habar berdiler.

2022-nji ýylda Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti, Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylymy kliniki merkezi, Onkologiýa ylmy we kliniki merkezi we Kardiologiýa ylmy-kliniki merkezi bolan Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti tarapyndan ordinatorlyga kabul edilmegi yglan edildi.

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2008-nji ýylyň 14-nji ýanwaryndaky № 9378belgili karary bilen kliniki ordinatorlygy baradaky Kararyna laýyklykda, 35 ýaşa çenli lukmanlar, azyndan 3 ýyl  lukmançylykda amaly iş tejribesi bolan, şeýle hem uçurymlaryň arasynda komissiýa tarapyndan hödürlenýän lukmanlar kabul edilýär.

Kliniki ordinatorlygyna kabul edilmek üçin ýokary lukmançylyk mekdebiniň rektoryna ýa-da kliniki ýaşaýjylary taýýarlaýan ylmy we kliniki merkeziň ýolbaşçysyna aşakdaky resminamalar tabşyrylýar:

  • lukmançylyk ugrundan ýokary bilimi diplomynyň göçürmesi we onuň goşundysy (daşary ýurtda bilim alanlar üçin – degişli diplomyň göçürmesi, şeýle hem Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan berlen daşary ýurt döwletleriň ýokary bilim diplomyny ykrar edýän resminama);
  • işgärleriň ýazgylary üçin şahsy sahypa;
  • № 086/h sag görnüşindäki lukmançylyk şahadatnamasy;
  • 4×6 sm ululygynda üç sany surat;
  • iş kitabyň göçürmesi.

Şahsyýet resminamasy we diplom (daşary ýurtda bilim alanlar üçin – diplom we ykrar edilen resminama) ýokary okuw mekdebini gutarandan soň, kliniki ordinatorlygyna girmek üçin şahsy resminama berilýär.

Gerekli resminamalar, lukmançylyk edaralarynyň sanawy we hünärleri bilen baglanyşykda jikme-jik tanşyp bilersiňiz: https://metbugat.gov.tm/newspaper?id=8091

Salgylar we aragatnaşyklar:

  1. Aşgabat, köç. A. Gowşudowa, 58. Maglumat üçin telefon belgi: 92-67-90, 92-70-86
  2. Aşgabat, köç. Gyorogly, 80. Maglumat üçin telefon belgi: 36-93-49.
  3. Aşgabat, Arçabil şaýoly, 22. Maglumat üçin telefon belgi: 48-98-07.
  4. Aşgabat, A.Niýazow şaýoly, 192. Maglumat üçin telefon belgi: 36-92-05.

 

Çeşme:  https://turkmenportal.com/blog/45302/v-turkmenistane-obyavlen-priem-v-klinicheskuyu-ordinaturu