GDA ýurtlarynyň ýaş halkara hünärmenleriniň bäsleşigi

Möhleti
12.05.2022
Arza göýbermek

KIM GATNAŞYP BILER:

 • 40 ýaşa ýetmedik dalaşgärler: Esasy hödürnama: Aspiranturanyň, alymlaryň, mugallymlaryň, analitikleriň we diplomatlaryň ylmy makalalary;
 • 30 ýaşa ýetmedikler: Debýut hödürnamasy: ýokary okuw jaýlarynyň talyplaryň we uçurymlarynyň ylmy makalalary;
 • 30 ýaşa ýetmedikler: “Esseler bäsleşigi”: ýokary okuw jaýlarynyň okuwçylarynyň we uçurymlarynyň köpçülige açyk esseleri;

Aşakdaky mowzuklary öwrenmäge bagyşlanan bir ýa-da birnäçe ýazyjy tarapyndan özbaşdak ýazylan (30 müň nyşandan köp bolmaly däl), asyl çap edilmedik ylmy makalalary we analitiki bellikleri kabul edilýärler:

 • Döwrebap halkara gatnaşyklary we Sowet döwründen soňky giňişlikde integrasiýa taslamalary: Belarus we Russiýa Bileleşigi, Ýewraziýa Ykdysady Bileleşigi, GDA, Kollektiwleýin howpsuzlyk ylalaşygy guramasy (ODKB).
 • Ýewraziýa sebitinde köpçülikleýin howpsuzlygy güýçlendirmek üçin konfliktleriň we gurallaryň töwekgelçiligi.
 • “Pandemiýadan soň”: milli meseleler we integrasiýa çözgütleri.
 • Halkara gatnaşyklaryň taryhynda Beýik Watançylyk urşy: taryhy ýady goramak we ýoýmak meseleleri.
 • Integrasiýa gurmak üçin çeşme hökmünde medeni we bilim gatnaşyklary.
 • Gromykonyň diplomatik mirasy.
 • Halkara gatnaşyklar ulgamynda BMG-nyň roly, onuň geçmişi we geljegi.
 • Rus-Belarus agzybirliginiň taryhy esaslary (Belarus Respublikasyndaky taryhy ýatlama ýylyna bagyşlanýar).
 • Geosyýasatyň guraly hökmünde sanksiýa: kanunylyk meseleleri we garşylyk usullary
 • GDA-nyň giňişliginde özygtyýarly döwletleriň içerki işlerine gatyşmak meselesi.

Bäsleşik, şeýle hem: “Halkara gatnaşyklarynda integrasiýa birleşikleriniň geljegi: täze tehnologiýalar, ideologiýalar, kärdeşler arkalaşyklary” atly žurnalistik eserler üçin ýörite kandidaturadaky eserleri kabul edýär.

Bäsdeşlik eseri, ylmy makalanyň talaplaryna berk boýun egmezden erkin görnüşde düzülýär.

Arzany tabşyrmak üçin: https://konkurs-gromyko.org/#popup:myform

Arza tabşyryş möhleti: 12-nji maý, 2022

Finalçylary saýlamak: 2022-nji ýylyň maý – iýun aýlary

Gatnaşmagyň şertleri barada doly maglumat: https://yadi.sk/i/VZQjfYGSjyzMgA

Has giňişleýin: https://konkurs-gromyko.org/