Ýaş gözlegçiler üçin ýüpek ýol granty 2022

Möhleti
31.05.2022
Arza göýbermek

Ýaş gözlegçiler üçin ÝUNESKO “Ýüpek ýoly” granty 2022-nji ýyly üçin arzalary kabul edýär. Bu halkara gözleg granty, Ýüpek ýolunyň umumy mirasyny öwrenmek üçin ýaş alymlary çekmäge gönükdirilendir.

Gözlegiň maksady umumy aslymyzy we Ýüpek ýolunyň ugrunda ösen köp sanly şahsyýetler ýaly anyk meseleleri öwrenmekden ybarat. Bu, häzirki jemgyýetlerde jemgyýetçilik jebisligi, sebitleýin we dünýädäki hyzmatdaşlygy we medeniýetara alyş-çalyşlary, içerki birmeňzeşligi we ahyrky netijede uzak möhletli parahatçylygy we ösüşi üçin güýçdir.

Bu grant 2021-nji ýylda ÝUNESKO-nyň Jemgyýet we ynsanperwer ylymlary maksatnamasynyň çäginde ÝUNESKO üçin Hytaý Halk Respublikasynyň Milli Komissiýasynyň goldawy bilen Ýüpek ýoly başlangyçlarynyň bir bölegi hökmünde döredildi.

Gözleg ugurlary:

Bir gezeklik ýa-da bir ýer bilen çäklenmeýän köp ölçegli we dersara taslamalary goşmak bilen akademiki dersleriň giň toparyna rugsat berilýär. Teklip edilýän gözlegler, Ýüpek ýollarynyň umumy mirasy bilen baglanyşykly dürli mowzuklary öz içine alyp biler, emma çäklendirilmeýär:

  1. Tehnologiki we ylmy bilimler
  2. Sungat we saz
  3. Dil we edebiýat
  4. Adaty sport we oýunlar
  5. Ykdysadyýet we söwda
  6. Ruhy we sebit.
  7. Ýüpek ýolunyň mirasy we häzirki zaman meseleleri.

Kriteriýalar:

– Bu talyp haky, resminama tabşyrylanda 35 ýaşdan uly bolmadyk aspirantlar üçin açykdyr.

– Teklip edilýän gözleg, has uly gözlegiň bir bölegi ýa-da toparyň ýa-da bilelikdäki başlangyç hökmünde bir gözlegçi tarapyndan amala aşyrylyp bilner.

Artykmaçlyklary:

– Her bir gözleg taslamasyna 10 000 dollarlyk 12 grant berler.

Arza bermek prosesi:

– Dalaşgärler berlen şablony ýüklemek we doldurmak arkaly gözleg taslamasyny, garaşylýan netijeleri, bar bolan usullary we bar bolan talyp haklara goşantlaryny beýan edýän gözleg teklibini tabşyrmaly.

– Teklipler iňlis dilinde ýazylmalydyr.

– Gözleg teklibiňizi Silkroadsgrant@unesco.org salgy boýunça iberiň.

– ÝUNESKO-nyň grantyna arzany tabşyrmak üçin iň soňky güni 2022-nji ýylyň 31-nji maýy.

 

Arzany tabşyrmak üçin: https://en.unesco.org/silkroad/content/unesco-calls-proposals-2022-silk-roads-youth-research-grant

Çeşme: https://www.unesco.org/en