Entrepreneurship 101 atly onlaýn kurs

15
thumbnail

Entrepreneurship 101, MIT başlangyçlaryny we olary esaslandyryjylaryň mysallaryna esaslanýar. Olaryň üsti bilen ykjam programmalar, 3D çap etmek, elektronika, halkara ösüş, sagat ýasamak we başgalar bilen baglanyşykly täzelikler bilen tanyşarsyňyz. Bunuň dowamynda, potensial müşderiler bilen nähili söhbetdeşlik geçirmelidigini, ýokardan aşak we ýokarky bazar derňewiniň arasyndaky düýpli tapawuda düşünersiňiz we haýsy bazarlarda önümiňizi ýa-da hyzmatyňyzy gözlemelidigini kesgitlemek üçin strategiki esas döredersiňiz.

Aljak bilimleriňiz:

– Esasy müşderileriň gözlegleri;

– “Aşakdan ýokary” ýörelgesinde bazary seljermek;

– Bazar segmentasiýasy;

– Syýahatyň başynda bazar derňewi;

– Ahyrky ulanyjy profilini ösdürmek;

– Sarp edijiniň şahsyýetiniň profilini çyzmak;

– Salgylanan bazaryň umumy ululygyna baha bermek;

Çeşme: https://www.edx.org/course/entrepreneurship-101-who-is-your-customer