“Merkezi Aziýada durnukly ösüş maksatlary” atly talyplar olimpiadasy

Möhleti
10.05.2022
Arza göýbermek

Çeşmeler we Durnuklylyk merkezi, DKU, CAY4W ulgamy bilen bilelikde Durnukly ösüş maksatlary Olimpiadasyna milli derejede taýýarlyk görýär.

Bäsleşigiň sebitleýin (ýurt) tapgyrlary şu ýazda Merkezi Aziýanyň we Owganystandaky hyzmatdaş uniwersitetlerde Şweýsariýanyň Ösüş we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň we BMG-nyň Aziýa we Ýuwaş ummany Ykdysady we Durmuş Komissiýasynyň maliýe goldawy bilen geçiriler.

Olimpiadanyň artykmaçlyklary:

  • Gatnaşyjylar GWP tarapyndan işlenip düzülen amaly suw baýlyklaryny toplumlaýyn dolandyrmak gurallary bilen, şeýle hem 2, 6, 7, 9, 11, 13 we 17-nji ýyllarda durnukly ösüş maksatlaryna ýetmegiň mehanizmleri we hereketlendirijileri bilen tanyşarlar.
  • Merkezi Aziýada ýaş hünärmenler biri-biri we beýleki ýurtlaryň kärdeşleri bilen aragatnaşyk gurup bilerler, şeýle-de hem ösüşiň we hünärmenligiň dilinde gürleşmäge mümkinçilik alarlar.

Olimpiadanyň mowzuklary:

– Landşaft dolandyryşy (SDG 2).

– Suw çeşmelerini toplumlaýyn dolandyrmak (SDG 6).

– Howanyň üýtgemegi we arassa energiýa (SDG 7 we 13).

– Senagatlaşma, innowasiýa we infrastruktura (SDG 9).

– Şäherleriň we ilatly nokatlaryň durnuklylygy (SDG 11).

– Durnukly ösüş üçin hyzmatdaşlyk (SDG 17).

Soraglar bakalawryň 4-nji we magistr derejesiniň 1-nji ýyl talyplary üçin niýetlenendir, ýöne bilimiňize ynanýan bolsaňyz, her kimiň gatnaşmagyna rugsat berilýär.

Hasaba alynmak üçin: https://forms.gle/uUFVRZeGdetuzkxr9

Türkmenistan: 12-13 maý, 2022 (onlaýn we oflaýn).

Taýýarlanmak üçin synag soraglary: https://dku.kz/content/%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%A6%D0%A3%D0%A0_T%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_2022.docx

Hasaba alynmak üçin soňky gün: 10 may, 2022.

Habarlaşmak üçin:

+7 727 355-05-51 — ähli soraglar boýunça

+7 700 355-05-51 — WhatsApp

e-mail: info@dku.kz

 

Çeşme: https://dku.kz/ru/news/view/?slug=Studencheskaya+olimpiada+%22Tseli+ustoychivogo+razvitiya+v+Tsentral%27noy+Azii%22