Türkmen döwlet uniwersiteti iň gowy makala üçin bäsleşik yglan etdi

Möhleti
25.04.2022

Konstitusiýanyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň kabul edilmeginiň 30 ýyllygy mynasybetli, Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti, “Türkmenistanyň konstitusiýasy milli demokratiýanyň we raýat jemgyýetiniň esasydyr” atly iň oňat makala üçin dürli görnüşli döredijilik bäsleşigini yglan etdi.

Bäsleşigiň maksady, talyplaryň kanuny bilimlerini ýüze çykarmak, şeýle hem Türkmenistanda geçirilen milli, hukuk ulgamyny kämilleşdirmek bilen baglanyşykly syýasy, ykdysady we medeni özgertmeler babatynda hünär başarnyklaryny güýçlendirmek.

Makalany ýazmak üçin üç mowzuk hödürlenýär:

  • “Türkmenistanyň konstitusiýasy we Döwlet baýdagy – agzybirligiň we durnuklylygyň ýeňşi”;
  • “Özygtyýarly döwletiň täze döwrüniň dikeldilmegi: Türkmenistanda adam hukuklaryny we azatlyklaryny üpjün etmek”;
  • “Bütindünýä parahatçylyk we howpsuzlyk türkmen döwletiniň esasy ýörelgesidir”.

25-nji aprele çenli döredijilik işleri e-mail salgysyna iberilmeli: tdu.edu.hukuk@gmail.com.

Makalalara pikiriň aýdyňlygy, logiki yzygiderliligi, mowzugyň ýerlikliligi we ylmy çemeleşme ýaly kriteriýalar boýunça baha berler.

Bäsleşigiň netijeleri 12-nji maýda jemlener.

Çeşme: https://turkmenportal.com/blog/46153/turkmenskii-gosudarstvennyi-universitet-obyavil-konkurs-na-luchshuyu-statyu