British Council tarapyndan mugt onlaýn kurslar 2022-2023

Möhleti
Arza göýbermek

Onlaýn kurslara gatnaşmak isleýän ähli adamlar, British Council tarapyndan üpjün edilen dünýä derejesindäki kurslara ýazylmaga mümkinçilik alýarlar. Kurslar dünýäniň islendik künjeginden gelen daşary ýurtly okyjylara hödürlenýär.

Ussatlygyny artdyrmak we täze usullary öwrenmek isleýän hyjuwly talyplar üçin mugt kurslar elýeterli boldy. Iňlis geňeşiniň özi talyplary bu maksatnama ýazylmaga çagyrýar, sebäbi talyplar Angliýanyň iň gowy uniwersitetlerinde okamaga mümkinçilik alarlar. Bu programmanyň iň gowy tarapy – kurslaryň dürliligi we okujylar kurslary saýlap we öýleriniň rahatlygyndan öwrenip bilerler.

Giriş kriteriýalary:

– Bu maksatnama gatnaşmak üçin ähli ýurtlardan adamlar arzalaryny tabşyryp bilerler.

– Ýaş çäkleri ýok, şonuň üçin mekdepleriň, kollejleriň we uniwersitetleriň okuwçylary ýüz tutup bilerler.

Artykmaçlyklary:

– Gysga möhletli onlaýn kurslar üçin anketa tölegi ýok.

– Maksatnamanyň ahyrynda talyplar şahadatnama alýarlar.

– CV-ä goşmaça artykmaçlyk.

– Okuwlar özbaşdak öwrenmek üçin elýeterlidir, sonuň üçin amatly wagtda okap bilersiňiz.

Çeşme: https://www.futurelearn.com/partners/british-council