The Art of Persuasive Writing and Public Speaking atly onlaýn kurs

22
thumbnail

Bu kurs ritorikanyň teoriýasy we amaly, ynandyryjy ýazmak we gürlemek sungaty bilen tanyşdyrýar. Onda köp ýagdaýlarda möhüm ussatlyk bolan pikirlenmegi we jedel etmegi öwrenersiňiz. Ritoriki gurluşy we stili öwrenmek we derňemek üçin, XX asyryň görnükli amerikalylaryndan Martin Lýuter King Jr., Jon F. Kennedi, Margaret Çeýz Smit, Ronald Reýgan we beýlekiler ritoriki gurluşy we stili öwrenmek we derňemek üçin ulanylar.

Kursuň dowamynda aşakdakylary öwrenersiňiz:

– Ýazuwda we gürlemekde dürli ritoriki enjamlary haçan we nädip ulanmaly.

– Argumenti ritoriki enjamdan nädip tapawutlandyrmaly.

– Ygtybarly redaksiýa we gysga çykyş nädip ýazmaly.

– Jedeliň güýjüne nädip baha bermeli.

– Argumentlerde logiki ýalňyşlyklary nädip tapmaly.

Has giňişleýin: https://www.edx.org/course/rhetoric-art-of-persuasive-writing-public-speaking