Peter Drucker Challenge 2022 halkara düzme bäsleşigi

Möhleti
31.05.2022
Arza göýbermek

Düzme bäsleşigi, 18-35 ýaş aralygyndaky talyplar we hünärmenler üçin Peter Drucker Society Europe tarapyndan gurnalýar.

Talaplar:

– 18-35 ýaş aralygy;

– 2010-njy ýyldan bäri bu bäsleşikde iň gowy 10-luga saýlanan bolsaňyz, bäsleşige gatnaşyp bilmersiňiz. Emma, eger-de 18 ýaşdan 35 ýaş aralygyndaky ýaş talaplaryna, hem-de aşakdaky talaplara laýyk gelseňiz, 2022-nji ýyldaky bäsleşige gatnaşyp bilersiňiz:

> (arzaňyza görä) ozal talyp bolup we häzirki wagtda uniwersitetde işläp başlan bolsaňyz;

> (arzaňyza görä) ozal talyp bolup we indi dolandyryjy ýa-da telekeçilik wezipesine geçen bolsaňyz.

Düzme boýunça talaplar:

Talyp, dolandyryjy ýa-da telekeçi hökmünde bir düzme iberip bilersiňiz (düzme tabşyrmak blankasyndaky hünäriňizi görkeziň).

Arza blankasy: https://www.druckerchallenge.org/submission/

Talyplaryň statusy:

– (bakalawr, magistr, MBA ýa-da PhD derejelerinde) doly däl ýa-da doly okuw gününde okaýan talyplar ýa-da okuwy gutaryp kär mümkinçiliklerini gözleýän dalaşgär.

Hünär kategoriýasy:

– işgärleri dolandyrmak, taslamalar, býudjetler we / ýa-da iş gidişi boýunça dolandyryjy;

– Telekeçi;

– ygtyýarly hünärmen;

– jemgyýetçilik meýletinçisi ýa-da jemgyýet lidery.

Baýraklar:

  • 1000 € – 2000 €
  • 14-nji Global Peter Drucker Forumyna mugt gatnaşmak,
  • Ýol tölegi we ýaşaýyş ýeriniň çykdajylary ödenýär,
  • foruma taýýarlanmaga bagyşlanan çärelere çakylyk,
  • dabara çakylyk, baýraklar,
  • şahadatnama,
  • org sahypasynda düzme çap etmek mümkinçiligi.

Giriş möhleti: 31-nji maý, 2022-nji ýyl, sagat 16.00 (Merkezi Ýewropanyň wagty boýunça).

Has giňişleýin: https://www.druckerchallenge.org/home/