Humanitarian Response to Conflict and Disaster atly Garward Uniwersiteti tarapyndan mugt onlaýn kurs

7
thumbnail

Bu Garward ynsanperwerlik başlangyjy we HarvardX kursy, talyplary ynsanperwer ylymlarda ýüze çykýan meseleleri tanamaga we derňemäge taýýarlamagy maksat edinýär. Bu okuw, konfliktlere we tebigy betbagtçylyklara ynsanperwerlik çärelerini goldaýan etiki we hünär ýörelgelerini öwredýär. Gatnaşanlar bu ýörelgeleri emele getiren hukuk we taryhy esaslary öwrenerler we ynsanperwer guramalaryň häzirki döwürde ýüze çykýan kynçylyklaryna degişlidigini barlarlar.

Has giňişleýin: https://www.edx.org/course/humanitarian-response-to-conflict-and-disaster