ABŞ-nyň Tulane uniwersitetinde bölekleýin talyp haky mümkinçiligi

Möhleti
05.12.2022
Dereje
Bakalawr
Arza göýbermek

Tulane uniwersiteti zehinli talyplary ABŞ-da hünäri boýunça talyp hakyna tabşyrmaga çagyrýar. Bakalawr derejesini almak isleýän daşary ýurtly dalaşgärler arzalaryny tabşyryp bilerler. Gatnaşmak isleýänler ABŞ-nyň raýatlary bolmaly däl ýa-da bu talyp hakyna eýe bolmak üçin okuwyň galan bölegini goşant goşup biljekdigini görkezip biljek ýaşaýjylar bolmalydyrlar.

Tulane uniwersiteti Täze Orleanda hususy gözleg edarasydyr; 2022-nji ýyldaky sanawda 42-nji orunda durýar we Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan ykrar edilendir. Uniwersitetiň esasy maksady – adamlaryň, guramalaryň we jemgyýetleriň pikirlenmek, öwrenmek, hereket etmek we bitewilik we paýhas bilen başarnyklaryny baýlaşdyrmak üçin bilim döretmek, geçirmek we gorap saklamakdyr. Tulane uniwersiteti talyplaryna okuwyň içinde we daşynda okuw tejribesini hödürleýär.

Kriteriýalar:

– Daşary ýurtly talyplar (ABŞ-nyň raýaty bolmaly däl).

– Dalaşgärler uniwersitetde okamak üçin mümkinçilikleriniň bardygyny subut etmeli.

– Dalaşgärler kabul edilmeli we uniwersitetde hasaba alynmaly.

– Uniwersitete girmek üçin SAT, ACT, GRE ýa-da GMAT synaglaryň netijelerini tabşyrmalydyr.

– Dalaşgärler iňlis dil bilýändiklerini subut etmeli; azyndan indiki ballar kabul edilýär:

  1. TOEFL – 95 ýa-da ýokary
  2. IELTS – 6.5 ýa-da ýokary
  3. Duolingo – azyndan 115

Arza tabşyryş gollanmasy: https://admission.tulane.edu/apply/instructions/

Artykmaçlyklary:

– Tulane uniwersiteti, daşary ýurtly talyplar üçin 23,000 bilen 32,000 dollar aralygynda okuw tölegini ödeýär.

– Talyplara goldaw bermek üçin başga-da köp ussatlyk we zerur tayp haklary bar.

– Bu ABŞ-da ýokary bilim almak üçin amatly pursat.

Gerekli resminamalar:

– Baha tabeli;

– Maliýe ýagdaýy barada hasabat;

– Söhbetdeşlik (zerur bolsa);

– Portfolio;

– Hödürleýiş haty;

– Rezýume;

– Maksat barada beýan.

Arza bermegiň soňky möhleti: her ýylyň 5-nji dekabryna çenli: https://admission.tulane.edu/apply/deadlines-forms

Çeşme: https://admission.tulane.edu/tuition-aid