Halkara Festiwala gatnaşmak mümkinçiligi

Möhleti
28.05.2022
Arza göýbermek

Bäsleşigiň guramaçylary: Gazagystanyň ÝUNESKO klublarynyň milli federasiýasy Ýewraziýa topary (ERG kompaniýasy) we ExxonMobil Gazagystan Inc. bilen bilelikde.

Goldawlary bilen: Gazagystan Respublikasynyň Medeniýet we Sport ministrligi, Gazagystan Respublikasynyň Daşary işler ministrligi, Gazagystan Respublikasynyň ÝUNESKO we ISESKO boýunça Milli Komissiýasy, Almatydaky ESUNESKO Klaster Ofisi, Diplomatik Festiwalyň Gazagystanda gatnaşýan ýurtlarynyň wekilleri we beýleki hyzmatdaşlar.

Maksady: “The Planet of ART 2022” halkara festiwaly (mundan beýläk Festiwal diýlip atlandyrylýar) zehinli ýaş ýerine ýetirijileri ýüze çykarmaga we goldamaga, döredijilik mümkinçiliklerine düşünmäge we festiwalyna gatnaşýan ýurtlaryň çagalaryň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary berkitmek arkaly medeniýetara gepleşikleri we özara düşünişmegi ösdürmäge gönükdirilendir.

Gatnaşyjylar: Ermenistanyň, Azerbaýjanyň, Jorjiýanyň, Eýranyň, Gyrgyzystanyň, Russiýanyň, Täjigistanyň, Türkmenistanyň, Türkiýäniň, Özbegistanyň 12-18 ýaş aralygyndaky raýatlar.

Festiwala diňe SOLO ýerine ýetirijileri gatnaşyp bilerler.

* Uniwersitet talyplaryna rugsat berilmeýär.

Saýlama tapgyryna gatnaşmak üçin yzygiderli birnäçe ädim ätmeli:

 1. Gatnaşmagyň şertleri we dalaşgärleriň hersine bildirilýän talaplar bilen tanyşyň:

https://drive.google.com/file/d/1gobJJvNOvgtmldlg__RIw_MsYMaQQU4H/view?usp=sharing

 1. Dalaşgär görkezmegi saýlaň we talaplara laýyklykda bäsdeşlik belgisini taýýarlaň;
 2. Aýdymyň, kompozisiýanyň, işiň ýa-da tansyň ýerine ýetirilişi bilen bäsleşige ukyply wideo ýazga alyň;
 3. YouTube -a ýa-da islendik bulut ammaryna wideo ýükläň (Google drive, Yandex drive ýa-da ş.m.)
 4. Bäsleşigiň wideosyna baglanyşyk goşup, blankany dolduryň.

Anketa baglanyşygy: https://forms.gle/7U2Q489Yh4HYCFAs6

Nominasiýalar:

 • Wokal;
 • Instrumental;
 • Horeografiki.

Wokal nominasiýasy:

Diňe estrada we jaz wokal ugrunda işleýän SOLO ýerine ýetirijilerine rugsat berilýär.

Talaplar:

1) Eserleriň sanawy bilen öňünden tanyşmak zerur;

* diňe şu sanawdaky eserlere wokal nominasiýasyna gatnaşmaga rugsat berilýär.

«The Planet of ART» halkara festiwalyň

wokal nominasiýasyna gatnaşyjylar üçin eserleriň sanawy:

 • Michael Jackson – “Earth song “
 • The Beatles – “Imagine”
 • Elton John – “Can You Feel the Love “
 • Sia – “Courage to Change”
 • Dwayne Johnson – “You’re Welcome “
 • Машина времени – «Мой друг»
 • KeshYou – «Туган жер»
 • JCS – «Мой дом»
 • JCS – «Жизнь была бы сказкой»
 • Дети земли и Open Kids – «Мир без войны»
 • Вера Брежнева – «Люди, любите друг друга»
 • Владимир Пресняков, Никита Пресняков – «Этот мир»
 • Максим Фадеев – «Стану ли я счастливым»
 • Максим Фадеев, Григорий Лепс – «Орлы или вороны»
 • Анжелика Варум – «Весна»
 • «Пусть всегда будет солнце»

2) Bäsdeşlik eserini saýlaň, minusowkany tapyň we özbaşdak ýa-da mugallym bilen taýýarlanyň.

3) Sanawdan aýdymyň ýerine ýetirilmegi bilen bäsleşige ukyply wideo ýazga alyň;

4) YouTube-a ýa-da islendik bulut ammaryna wideony ýükläň (Google drive, Yandex drive ýa-da ş.m.);

5) Bäsleşigiň wideosyna baglanyşyk goşup, blankany dolduryň.

Anketa baglanyşygy: https://forms.gle/7U2Q489Yh4HYCFAs6

6) Bäsdeşlik wideosyny ýazga alanyňyzda diňe “minus” fonogrammalaryny ulanmak bolýar, aýdymçylara “goşmaça” fonogramma astynda çykyş etmäge rugsat berilmeýär. Solistiň esasy böleginiň ses bölekleriniň arkasynda köpeldilen fonogrammalary ulanmak gadagandyr;

7) Bäsleşik wideosy gatnaşyjynyň öz sahna geýiminde ýazga alynmaly.

* Festiwalyň soňky maksatnamasyna gatnaşmak üçin bir gatnaşyjynyň Gazagystana eden saparynda, konsertiň düşünjesine laýyklykda sahna geýimini režissýoryň islegi boýunça üýtgedip bolýar.

* Taslamanyň finalçylary, esasy eserden başga-da, festiwalyň gimniniň we Michael Jacksonyň aýdymynyň – Heal the World ýerine ýetirilişini öwrenmeli we taýýarlanmaly bolarlar https://disk.yandex.ru/d/FdjciFHcAOzmGQ. Ähli ýurtlaryň finalçylary bu aýdymlary Gazagystanyň Aktobe şäherinde geçiriljek Gala konsertinde bilelikde ýerine ýetirerler.

Bahalandyrmagyň ölçegleri: sazyň bir eserine çeper düşündiriş; ýerine ýetirişiň arassalygy; tembriň gözelligi; ýerine ýetirmek endikleri; kompozisiýanyň ýerine ýetirilişi we usuly; özboluşlylygy; çeperçilik; belgini bellemek; sahna şekiliniň we ýerine ýetirişe laýyk geýimiň bolmagy; ýerine ýetirişiň kompozisiýanyň mazmunyna laýyklygy, ýokary hilli fonogramma.

Bäsleşigiň wideo talaby: Wideo professional kamera ýa-da gowy kameraly telefon bilen düşürilmeli. Dowamlylygy – 3 minutdan köp bolmaly däldir. Formaty MP4, ýokary hilli ses. Wideoda, gatnaşyjynyň hereketleri, geýimi gowy görünmeli we arka tarapy, gatnaşyjynyň çykyşy aýdyň eşidilmeli.

Instrumental nominasiýasy

Diňe islendik saz guralyny çalýan SOLO ýerine ýetirijilerine rugsat berilýär.

Talaplar:

1) Gatnaşyjy dünýädäki parahatçylyga, halklaryň dostlukly we asuda ýaşamagyna, ýer ýüzünde döredilmegine we sazlaşygyň we hyzmatdaşlygyň höküm sürýän dünýäsini gurmaga gönükdirilen parahatçylyga habar berýän islendik ýazyjynyň bäsdeşlik eserini saýlamalydyr.

2) Bäsleşige diňe häzirki zaman eserlerinde ýa-da nusgawy kompozisiýalarda (krossowerde) rugsat berilýär. Mundan başga-da, gatnaşyjylar guralda wokal nominasiýalarynyň sanawyndan aýdymlary ýerine ýetirip bilerler.

3) Repertuar hökmany suratda ýerine ýetirijiniň ýaşyna laýyk gelmelidir;

4) Bu dalaşgärlikde “goşmaça” fonogrammalaryny ulanmaga ýol berilmeýär, gatnaşyjylar göni ýaýlymda bäsdeşlik eserlerini ýerine ýetirýärler. Şol bir wagtyň özünde, zerur bolsa, sanyň saz çalynmagyna rugsat berilýär;

5) Guralda kompozisiýanyň ýerine ýetirilişi bilen bäsdeşlikli wideo ýazga alyň;

6) YouTube-a ýa-da islendik bulut ammaryna wideony ýükläň (Google disk, Yandex drive ýa-da ş.m.);

7) Bäsleşigiň wideosyna baglanyşyk goşup, blankany dolduryň.

Anketa baglanyşygy: https://forms.gle/7U2Q489Yh4HYCFAs6

8) Bäsdeşlik wideosyny ýazga alanyňyzda diňe “minus” fonogrammalaryny ulanmak bolýar, aýdymçylara “goşmaça” fonogramma astynda çykyş etmek gadagan. Solistiň esasy böleginiň ses bölekleriniň arkasynda köpeldilen fonogrammalary ulanmak gadagandyr;

9) Bäsleşik wideosy, gatnaşyjynyň öz sahna geýiminde ýazga alynmaly.

* Festiwalyň soňky maksatnamasyna gatnaşmak üçin bir gatnaşyjynyň Gazagystana eden saparynda, konsertiň düşünjesine laýyklykda sahna geýimini reissýoryň islegi boýunça üýtgedip bolýar.

Bahalandyrmagyň ölçegleri: Kompozisiýalary ýerine ýetirmegiň usuly we usuly; çeperçilik; özboluşlylygy; belgini bellemek; repertuaryň saýlanylyşy we çylşyrymlylygy; sahna şekiliniň we ýerine ýetirişe laýyk geýimiň bolmagy; ýerine ýetirişiň kompozisiýanyň mazmunyna laýyklygy, ýokary hilli fonogramma.

Bäsleşigiň wideo talaby: Wideo professional kamera ýa-da gowy kameraly telefon bilen düşürilmeli. Dowamlylygy – 3 minutdan köp bolmaly däldir. Formaty MP4, ýokary hilli ses. Wideoda, gatnaşyjynyň hereketleri, geýimi gowy görünmeli we arka tarapy, gatnaşyjynyň çykyşy aýdyň eşidilmeli.

Horeografik nominasiýasy:

Diňe häzirki zaman, jaz, kontemp, hip-hop, street dance we beýleki häzirki zaman stillerinde horeografiki kompozisiýalary ýerine ýetirýän SOLO ýerine ýetirijilerine rugsat berilýär.

Talaplar:

Gatnaşanlara festiwalyň mowzugynyň çäginde tans taýýarlamaly: sýužet goýma çykyşy ýa-da dünýäde parahatçylyga, halklaryň dostlukly we asuda ýaşamagyna, ýer ýüzünde döredilmegine we parahatçylyga habar berýän şekil üçin tans taýýarlamaly.

1) Tans hökmany suratda ýerine ýetirijiniň ýaşyna laýyk gelmelidir;

2) Awtoryň sazynyň we tansynyň ulanylmagy makul bilner;

3) Bäsdeşlik wideosyny aýdym-sazda tans çykyşy bilen ýazga alyň;

4) YouTube-a ýa-da islendik bulut ammaryna wideony ýükläň (Google drive, Yandex drive ýa-da ş.m.);

5) Bäsleşigiň wideosyna baglanyşyk goşup, blankany dolduryň.

Anketa baglanyşygy: https://forms.gle/7U2Q489Yh4HYCFAs6  

6) Bäsdeşlik wideosyny ýazga alanyňyzda diňe “minus” fonogrammalaryny ulanmak bolýar, aýdymçylara “goşmaça” fonogramma astynda çykyş etmäge rugsat berilmeýär. Solistiň esasy böleginiň ses bölekleriniň arkasynda köpeldilen fonogrammalary ulanmak gadagandyr;

7) Bäsleşik wideosy gatnaşyjynyň öz sahna geýiminde ýazga alynmaly.

* Festiwalyň soňky maksatnamasyna gatnaşmak üçin bir gatnaşyjynyň Gazagystana eden saparynda, konsertiň düşünjesine laýyklykda sahna geýimini reissýoryň islegi boýunça üýtgedip bolýar.

Bahalandyrmagyň ölçegleri: Kompozisiýanyň ýerine ýetirilişiniň tehnikasy we tebigaty; kompozisiýanyň özboluşlylygy; ýerine ýetirijiniň çeperçiligi; horeografiýanyň düzümi we dramaturgiýasy; şekile laýyk kostýumyň bolmagy; ýerine ýetirişiň kompozisiýanyň mazmunyna laýyklygy, ýokary hilli fonogramma.

Bäsleşigiň wideo talaby: Wideo professional kamera ýa-da gowy kameraly telefon bilen düşürilmeli. Dowamlylygy – 3 minutdan köp bolmaly däldir. Formaty MP4, ýokary hilli ses. Wideoda, gatnaşyjynyň hereketleri, geýimi gowy görünmeli we arka tarapy, gatnaşyjynyň çykyşy aýdyň eşidilmeli.

Bäsdeşlik eminleri

 • Emin agzalarynyň sany we agzalary Festiwalyň Guramaçylary tarapyndan kesgitlenilýär we tassyklanýar;
 • Emin agzalarynyň karary gutarnykly we gaýtadan seredilmeýär;
 • Emin agzalarynyň karary teswirnamada düzülýär we ähli agzalar tarapyndan gol çekilýär;
 • Bahalaryň deňligi bolsa, emin başlygynyň bahasy aýgytly.

Gatnaşmagyň şertleri:

 1. Festiwalyň ýagdaýyny hökman görüň:
 2. Bäsleşik wideosyny düşüriň we ony YouTube-a ýa-da ammarda ýükläň;
 3. Wideona baglanyşyk goşup, onlaýn gatnaşyjylaryň blankasyny dolduryň we gatnaşmak üçin anketany iberiň.

Giriş möhleti: 28-nji maý, 2022-nji ýylyň.

Habarlaşmak üçin: +7(727)394-32-32, +7 700 394 32 32 (WhatsApp),

e-mail: art.kazfuca@gmail.com

Has giňişleýin: https://unescoclubs.kz/the-planet-of-art-2022/