Mugt şahadatnamaly ADBI onlaýn kurslary 2022

82
thumbnail

Aziýanyň Ösüş Banky Instituty hemmeler üçin onlaýn kurslary hödürleýär. Talyplar, hünärmenler we işçiler islenýän kurslara mugt ýazylyp bilerler. Okuwyň ahyrynda gatnaşyjylar kurslary ýa-da okuwlary gutarandygy barada mugt şahadatnama alarlar. Ýaş çäkleri, bilim talap edilmeýär we raýatlyk çäklendirmeleri ýok.

Bu kurslar durnukly ösüş endiklerini ýokarlandyrmak üçin bir mümkinçilik bolup biler. ADBI adamlara wirtual okuw platformasy hökmünde hyzmat etmegi maksat edinýär, bu ýerde her kim öz karýerasynda kömek edip biljek endikleri gazanyp biler. Mundan başga-da, sapaklar ýokary hünärli mugallymlaryň we terbiýeçileriň ýolbaşçylygynda geçirilýär, bu bolsa her kime öz başarnygyny ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär.

ABDI onlaýn kurslaryna kriteriýalar:

– Islendik milletden bolan şahslar arzany tabşyryp bilerler.

– Talyplar, hünärmenler, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri we döwlet / hususy pudagyň işgärleri arzany tabşyryp bilerler.

– Dalaşgär islendik ýaşda bolup biler.

– Akademiki çäklendirmeler ýok; islendik bilim derejesi bolan adam ABDI kurslaryna girip biler.

– Iş tejribesi talap edilmeýär.

– Dalaşgär gysga kurslaryň sanawyndan islenýän dersi saýlamaly.

Artykmaçlyklary:

– Mugt şahadatnamaly ADBI kurslary hemmeler üçin elýeterli.

– Kurslar mugt.

– Talyplar ösüş bilen baglanyşykly mowzuklarda öňdebaryjy hünärmenleriň leksiýalaryna doly girip bilerler.

– Okuwyň ahyrynda ADBI okuwy gutarandygy barada şahadatnama (Mugt tassyklanan şahadatnamalar) berilýär.

– Iş tapmak we karýerany ösdürmek üçin mümkinçilikleriň artmagy.

– Kurslar üçin ýola wagt sarp etmegiň zerurlygy ýok.

Hödürlenýän ADBI kurslary:

– Infrastruktura we durnukly ösüş üçin hususy maliýeleşdirme

– Maliýe goşulyşmagy, maliýe sowatlylygy we maliýe bilimi

– Suw üpjünçiligi we arassaçylyk pudagynda durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek

– Maliýe goşulyşmagy: Döwrebap meseleler we ewolýusiýa

– Aziýada durnukly ösüş üçin sanly ykdysadyýeti ösdürmek

– Maliýe globallaşmagy, maýa akymlary we global maliýe sikli

– Aziýa-Ýuwaş umman sebitinde durnukly ösüş bilen tanyşlyk

– Ösüş üçin hyzmatlary ulanmak: perspektiwalar we syýasatlar

– Aziýada ösüşi we sosial goşulyşmagy höweslendirmek

– Günorta-Gündogar Aziýada maliýe integrasiýasy

– Energetika ykdysadyýeti, daşky gurşaw we syýasat

Arza bermek prosesi:

– Indiki web-sahypasyna giriň: https://elearning-adbi.org/

– Görkeziş kurslaryna basyň,

– onlaýn leksiýalaryň tapgyry açylar,

– Islän ADBI kursyňyzy saýlaň we ýazylyň.

 

Giriş möhleti: 2022-nji ýylyň 31-nji dekabry.

Çeşme: https://elearning-adbi.org/