Russiýanyň Ýokary Ykdysadyýet Mekdebinde Komplaýens boýunça tomus mekdebi 2022. Komplaýens: işewürligi dolandyrmaga gymmata esaslanýan çemeleşme

Möhleti
27.06.2022
Arza göýbermek

Bu, Russiýada we dünýäde berjaý edilişiň we işewürlik etikasynyň ösüşiniň esasy taraplaryny, şeýle hem bu ugurda öňdebaryjy hünärmenlerden hünäri ösdürmegiň aýratynlyklaryny öwrenmek üçin ajaýyp mümkinçilikdir.

Indiki pikirlere meňzeş adamlary gözleýäris:

  • Iş etikasyna höwesli;
  • Özüni we işini üýtgetmäge taýyn;
  • Bir ýerde durman ösmek isleýän;
  • Bütin dünýäde geljegi uly we işjeň ösýän ugurda öwrenmäge we işlemäge çalyşýän;
  • Hünäriniň ugruny üýtgetmäge meýilleşdirýän.

Guramaçy, Işewürlik etikasy birleşiginiň we KSO-nyň (Rus Işewürlik Etik Ulgamy) goldawy bilen Ýokary Ykdysadyýet Mekdebiniň komplaýens we iş etikasy instituty.

Okuw sapaklarynyň görnüşi: Onlaýn.

Gatnaşmak üçin rezýume ýazmaly, wideo çekmeli we web sahypasyna elektron programma ibermeli. Resminamalary elektron görnüşinde tabşyrmaly (PDF). Faýlyň ady indiki şekilde bolmaly: familiýasy, dalaşgäriň inisiallary we resminamanyň ady.

Onlaýn tabşyrmak üçin: https://law.hse.ru/schcompliance/polls/591274720.html

Gatnaşmak boýunça soraglaryňyz dörese indiki telefon belgi boýunça habarlaşyp bilersiňiz: + 7(985)514-00-50.

Arza tabşyryş möhleti: 27-nji iýun, 2022.

Çeşme: https://law.hse.ru/schcompliance/