Karýera üçin mugt onlaýn iňlis dili kursy 2022

153
thumbnail

Pensilwaniýa uniwersiteti tarapyndan hödürlenýän Karýera üçin mugt onlaýn iňlis dili kursuna ýazylyp bilersiňiz. Bu kurs mugt we ABŞ-nyň Bilim we medeni işler býurosy tarapyndan maliýeleşdirilýär. Kurs iňlis dilini bilmeýän daşary ýurt raýatlary üçin niýetlenendir. Size iş tapmak, işe arza tabşyrmak we ABŞ-da iş söhbetdeşligini geçmek barada öwreder. Şeýle hem bu okuw, maksatlaryňyza ýetmek üçin okamaga, söz baýlygyňyzy giňeltmäge we dil endikleriňizi ösdürmäge mümkinçilik berýär.

Kursy 40 sagadyň içinde geçip biersiňiz. Okuw mugt, ýöne tassyklanan şahadatnama almak isleseňiz, meýilnamaňyzy täzeläp, giriş hukugy bilen şahadatnama alyp bilersiňiz. Şahadatnama almak üçin maliýe kömegi üçin hem ýüz tutup bilersiňiz. Braian MaçManus we Robyn Turner bu kursyň talimçileridir.

Modullar / sapaklar:

  1. Zähmet bazaryna girmek
  2. Rezýume
  3. Ugradyjy hatyny ýazmak
  4. Aragatnaşyk
  5. Iş söhbetdeşligi

Saýlaw kriteriýalary:

– Internete giriş.

– Isleýänler kursa ýazylyp bilerler.

– Okuw hemmeler üçin açykdyr.

Artykamçlyklary:

– Okuw mugt.

– Iňlis dilini onlaýn öwrenmek mümkinçiligi.

– Kursy özbaşdak geçip bilersiňiz.

– Az mukdary töläp tassyklaýan şahadatnamany alyň.

– Ýurt: Onlaýn

– Maliýe üpjünçiligi: Doly maliýeleşdirilýär

Giriş möhleti: 2022-nji ýylyň 31-nji dekabry

Arzany tabşyrmak: https://www.coursera.org/learn/careerdevelopment